Nieważność czy bezskuteczność zawieszona umowy zawierającej klauzule abuzywne

Autor

  • Grzegorz Sikorski Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2023.1.15

Słowa kluczowe:

kredyt indeksowany, kredyt denominowany, kredyt frankowy, nieważność umowy kredytu, postanowienia abuzywne, bezskuteczność zawieszona umowy kredytu

Abstrakt

Glosowane orzeczenie jest interesujące z kilku względów. Po pierwsze, wpisuje się ono w przyjętą już linię orzeczniczą, zgodnie z którą istnienie w umowie kredytu indeksowanego i denominowanego klauzul nieuczciwych może być powodem uznania przez sąd jej nieważności. Po drugie, glosowana uchwała potwierdza na gruncie krajowym możliwość utrzymania umowy w mocy na podstawie oświadczenia konsumenta akceptującego postanowienie niedozwolone, co wyrażono wielokrotnie w wyrokach TSUE. Po trzecie, uznaje prawo stron do wzajemnego dochodzenia roszczeń powstałych na skutek ustalenia nieistnienia stosunku prawnego wykreowanego umową zawierającą klauzule abuzywne.

W glosowanym orzeczeniu SN przyjął jednak pośrednio konieczność złożenia przez konsumenta w procesie oświadczenia o chęci skorzystania z ochrony przewidzianej dyrektywą 93/13 bądź też o rezygnacji z takiej ochrony. Złożenie takiego oświadczenia, według SN, skutkuje tym, że dopiero od tego momentu należy uznać bezskuteczność umowy, której wcześniejsza skuteczność jest zawieszona. Przyjęcie takiej konstrukcji ma konsekwencje w zakresie praw i obowiązków obu stron (przedawnienie, odsetki). Trudno uznać za zasadne traktowanie umowy zawierającej klauzule abuzywne za bezskutecznie zawieszoną. Skutek bezskuteczności zawieszonej umowy jest w prawie polskim przewidzianych tylko wówczas, gdy skuteczność umowy zależy od zgody osoby trzeciej. W glosie wskazano też na przyczyny, dla których TSUE uznał za możliwe składanie przez konsumenta oświadczenia w zakresie zgody na korzystanie z ochrony przewidzianej dyrektywą 93/13. Zarówno przyjęta konstrukcja bezskuteczności zawieszonej, jak i przyjęte orzecznictwo TSUE nie dają podstaw do tego, aby podzielić stanowisko SN zawarte w glosowanej uchwale o konieczności złożenia przez konsumenta oświadczenia co do objęcia go ochroną ani tym bardziej stanowisko dotyczące skutków takiego oświadczenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bednarek M., Skutki prawne wadliwego sformułowania klauzuli zmiennego oprocentowania w umowie kredytowej (przyczynek do dyskusji), SPP 2017, z. 2.

Burzyńska M., Ustawa antyspreadowa [w:] Problemy współczesnej bankowości. Zagadnienia prawne, red. W. Góralczyk, Warszawa 2014.

Ciepła H., Dochodzenie roszczeń z umów kredytów frankowych. Praktyka, orzecznictwo, pytania i odpowiedzi, Warszawa 2021.

Czabański J., Glosa do uchwały SN z dnia 7.05.2021 r., III CZP 6/21, https://pomocfrankowiczom.pl/?p=1369 [dostęp: 3.04.2023].

Czabański J., Glosa do wyroku SN z 14.05.2015 r., II CSK 768/14, „Palestra” 2016, nr 1–2.

Dybowski T., Pyrzyńska A. [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2006.

Jabłoński M., Koźmiński K., Bankowe kredyty waloryzowane do kursu walut obcych w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2018.

Jurzak K., Malina A., Piotrowski D., Janas T., Augustyn J., Abuzywność klauzul umownych w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-260/18, TPP 2021, nr 2.

Karasek-Wojciechowicz I., Wpływ niedozwolonego charakteru klauzuli na związanie umową, TPP 2018, nr 2.

Konieczny T. [w:] Przewodnik frankowicza, red. J. Czabański, T. Konieczny, M. Korpalski, Warszawa 2020.

Krajewski M., Nowe spojrzenie na niektóre sankcje w prawie umów konsumenckich [w:] Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, red. M. Boratyńska, Warszawa 2016.

Łętowska E., Ochrona niektórych praw konsumentów. Komentarz, Warszawa 2001.

Pisuliński J., Sankcja zamieszczenia w umowie niedozwolonego postanowienia w świetle dyrektywy 93/13/EWG i orzecznictwa TSUE [w:] Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, red. M. Romanowski, Warszawa 2017, LEGALIS/el.

Radwański [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2002.

Safjan M. [w:] Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2011.

Sikorski G., Nieważność umowy kredytu indeksowanego i denominowanego na skutek zastosowania w niej nieuczciwych postanowień, TPP 2021, nr 4.

Sikorski G., Zejda M., Nieuczciwa klauzula indeksacyjna w umowie kredytu. Glosa do wyroku TS z dnia 3.10.2019 r. Kamil Dziubak, Justyna Dziubak v. Raiffeisen Bank International, C-260/18, PiP 2022, z. 5.

Sikorski G., Zejda M., Nieważność umowy kredytu denominowanego i indeksowanego – wnioski z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, PPH 2021, nr 7.

Trzaskowski R. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, red. J. Godowski, Warszawa 2018.

Trzaskowski R., Skutki sprzecznych z prawem umów obligacyjnych. W poszukiwaniu skutecznych i proporcjonalnych sankcji, Warszawa 2013.

Wilk A., Dochodzenie roszczeń przez konsumentów posiadających tzw. kredyty walutowe – analiza skuteczności [w:] Dochodzenie roszczeń konsumenckich. Nowy ład dla konsumentów, red. M. Jagielska, K. Podgórski, E. Sługocka-Krupa, Warszawa 2020.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1996.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-15

Jak cytować

Sikorski, G. (2023). Nieważność czy bezskuteczność zawieszona umowy zawierającej klauzule abuzywne. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(58)/2023), 237–247. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.1.15