Historia czasopisma

Tradycja wydawania własnego periodyku naukowego przez Wydział Prawa i Administracji sięga samych początków historii Wydziału. Już w 1972 r. ukazał się pierwszy numer "Zeszytów Naukowych Wydziału Prawa i Administracji. Seria - Prawo". Redaktorem Naukowym trzech pierwszych "Zeszytów" był doc. dr Mieczysław Okręglicki. Po nim funkcję Redaktora Naczelnego przejął prof. Marian Cieślak i pełnił ją do ostatniego wydania "Zeszytów" (nr 16 z 1993 r.).

W 1997 r., po krótkiej przerwie, doszło do reaktywacji periodyku naukowego Wydziału Prawa i Administracji UG, pod nowym tytułem: "Gdańskie Studia Prawnicze". Redaktorem Naczelnym został wówczas prof. Kazimierz Kruczalak, który funkcję tę pełnił do śmierci. W latach 2002-2019 funkcję Redaktora Naczelnego "Gdańskich Studiów Prawniczych" pełnił prof. dr hab. Andrzej Szmyt. Poszczególne tomy „Gdańskich Studiów Prawniczych” miały zazwyczaj charakter gałęziowy. Czasopismo było półrocznikiem. Opiekę naukową nad kolejnymi tomami obejmowali pracownicy jednostki organizacyjnej wiodącej w danej dyscyplinie prawa. Od 2005 r. co pięć lat ukazywały się też tomy jubileuszowe z okazji kolejnych okrągłych i półokrągłych rocznic założenia Wydziału Prawa i Administracji (1970 r.). Zawierały publikacje pracowników naukowych Wydziału na tematy stanowiące przedmiot ich aktualnych badań. Na "Gdańskie Studia Prawnicze" składały się prace zarówno samodzielnych pracowników naukowych, jak i najmłodszych adeptów nauki. Intencją kolegium redakcyjnego „Gdańskich Studiów Prawniczych” zawsze była otwartość na publikacje naukowe autorów reprezentujących nie tylko Uniwersytet Gdański, ale także inne ośrodki akademickie i badawcze w Polsce oraz za zagranicą.

W 2019 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę dotyczącą włączenia do „Gdańskich Studiów Prawniczych” innego wydziałowego czasopisma - kwartalnika „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” (ISSN 1734-5677), które skupiało się wyłącznie na ocenie dorobku judykatury i było wydawane w latach 2005 - 2018 we współpracy z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.  

W 2019 r. czasopismu nadano nowy format - „Gdańskie Studia Prawnicze” stały się kwartalnikiem, numerowanym cyframi arabskimi w ramach poszczególnych lat, zaczynając od 2019 r. i nr 1. Ponadto Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego wybrała na Redaktora Naczelnego prof. dr. hab. Jarosława Warylewskiego, który pełnił tą funkcję do śmierci.

Od 2020 r. obowiązki Redaktora Naczelnego pełni dr hab. Krzysztof Grajewski, prof UG. Wówczas podjęto także decyzję o zmienie koncepcji czasopisma i publikowaniu numerów tematycznych. Ponadto, odświeżono wygląd czasopisma i nadano mu nową szatę graficzną.