Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, kolegium redakcyjne czasopisma "Gdańskie Studia Prawnicze" informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Autora jest Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl.
 3. Dane osobowe Autora będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy, a także realizacji praw i obowiązków wynikających ze wzajemnych zobowiązań.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Autora jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 5. Dane osobowe Autora będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt. 3.
 6. Dane osobowe Autora nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Ponadto odbiorcą danych Autora może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i utrzymania pracy systemu informatycznego, a także podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 7. Dane osobowe Autora będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych Autora przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, nie dużej jednak niż do upływu okresu ich przedawnienia.
 8. Podanie danych osobowych przez Autora jest dobrowolne, ale warunkuje zawarcie i realizację niniejszej Umowy.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO Autorowi przysługuje:
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 • prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Autor uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.