Proces recenzji

Każdy tekst zgłoszony do publikacji w czasopiśmie „Gdańskie Studia Prawnicze” podlega procesowi dwuetapowej oceny – etapowi oceny wewnętrznej oraz etapowi oceny zewnętrznej.

W ramach etapu oceny wewnętrznej tekst zgłoszony do publikacji w czasopiśmie oceniany jest przez kolegium redakcyjne i na tej podstawie kwalifikuje się go do etapu oceny zewnętrznej albo odrzuca. Przyczyną odrzucenia na tym etapie może być rażąco niska jakość zgłoszonego tekstu, znaczące błędy merytoryczne, nieadekwatność tematyki zgłoszonego tekstu do profilu czasopisma lub planu wydawniczego, a także niedostosowanie tekstu do wymogów formalnych czasopisma. 

Następnie, na etapie oceny zewnętrznej tekst oceniany jest przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych, tj. spoza Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W tym zakresie czasopismo stosuje model recenzji podwójnie ślepej (ang. double-blind review), a zatem zarówno autorzy, jak i recenzenci uczestniczący w procesie recenzji, nie znają swoich tożsamości.

Recenzja musi zawierać konkluzje co do dopuszczenia artykułu do druku lub jego odrzucenia, w oparciu o które, kolegium redakcyjne podejmuje decyzję w przedmiocie opublikowania tekstu w czasopiśmie. 

Recenzja ma formę pisemną i polega na wypełnieniu przez recenzenta formularza recenzji, udostępnionego na stronie internetowej czasopisma.

Recenzji nie podlegają: noty, sprawozdania, recenzje i inne teksty niemające merytorycznego charakteru.

Lista recenzentów współpracujących z czasopismem publikowana jest corocznie, w każdym pierwszym numerze czasopisma w danym roku kalendarzowym za rok poprzedni.