Kodeks etyki publikacyjnej

Zdając sobie sprawę z konieczności określenia standardów oczekiwanego etycznego zachowania się wszystkich stron uczestniczących w procesie wydawniczym, czasopismo „Gdańskie Studia Prawnicze” stosuje zasady etyki publikacyjnej, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethicshttps://publicationethics.org), mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym.

Wszyscy uczestnicy procesu wydawniczego, jak również osoby współpracujące z czasopismem „Gdańskie Studia Prawnicze” obowiązani są przestrzegać określonych niżej postanowień Kodeksu etyki publikacyjnej, których celem jest zachowanie uczciwości i rzetelności w procesie wydawniczym.

KODEKS ETYKI PUBLIKACYJNEJ
„GDAŃSKICH STUDIÓW PRAWNICZYCH”

 

ROZDZIAŁ I
ADRESACI KODEKSU ETYKI PUBLIKACYJNEJ

Adresatami niniejszego Kodeksu są wszystkie osoby zaangażowane w proces publikacji tekstów naukowych, ukazujących się w czasopiśmie „Gdańskie Studia Prawnicze”, tj.:

 1. Autorzy – osoby fizyczne, które tworzą teksty naukowe, zgłoszone do publikacji w czasopiśmie „Gdańskie Studia Prawnicze”;
 2. Kolegium Redakcyjne – organ kolegialny czasopisma, w skład którego wchodzą osoby fizyczne prowadzące czasopismo, odpowiedzialne za planowanie i realizowanie planu wydawniczego oraz zatwierdzanie tekstów naukowych zgłaszanych do publikacji w czasopiśmie „Gdańskie Studia Prawnicze”;
 3. Rada Naukowa – organ kolegialny czasopisma, w którego skład wchodzą przedstawiciele międzynarodowego środowiska naukowego. Głównym celem Rady Naukowej jest dbałość o odpowiedni poziom merytoryczny treści publikowanych w czasopiśmie „Gdańskie Studia Prawnicze” oraz przestrzeganie misji i zakresu tematycznego czasopisma;
 4. Recenzenci – przedstawiciele nauki prawa, specjalizujący się w określonej tematyce badawczej, których zadaniem jest zweryfikowanie pod względem formalnym, jak i merytorycznym tekstu naukowego zgłoszonego do publikacji w „Gdańskich Studiach Prawniczych” oraz wydanie opinii o jego odrzuceniu albo przyjęciu do publikacji, w tym wskazanie na potrzebę ewentualnej modyfikacji tekstu;
 5. Redaktor Naczelny – członek Kolegium Redakcyjnego, który reprezentuje czasopismo oraz kieruje pracami pozostałych osób wchodzących w skład Kolegium Redakcyjnego;
 6. Redaktor Naukowy – osoba sprawująca opiekę naukową nad konkretnym numerem tematycznym czasopisma „Gdańskie Studia Prawnicze, która – we współpracy i w porozumieniu z Kolegium Redakcyjnym – zapewnia spójność, aktualność oraz odpowiedni poziom merytoryczny treści przeznaczonych do publikacji w danym numerze czasopisma „Gdańskie Studia Prawnicze”;
 7. Wydawca – podmiot odpowiedzialny za techniczne przygotowanie poszczególnych numerów czasopisma „Gdańskie Studia Prawnicze”, tj. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

ROZDZIAŁ II
ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ – AUTORZY

 1. Autorem jest ten, kto wniósł znaczący wkład w przygotowanie lub przeprowadzenie badań naukowych, a także interpretację ich wyników, będących przedmiotem tekstu naukowego zgłoszonego do publikacji w czasopiśmie „Gdańskie Studia Prawnicze”.
 2. W przypadku prac zbiorowych Autor zgłaszający tekst naukowy do czasopisma „Gdańskie Studia Prawnicze” jest zobowiązany określić współautorstwo poszczególnych fragmentów Każdy, kto wniósł znaczący wkład, powinien zostać wskazany jako współautor tekstu naukowego, przy czym Autor zgłaszający tekst powinien zapewnić, że:
 • wszyscy współautorzy zostali wymienieni w tekście naukowym;
 • każdy ze współautorów zapoznał się z ostateczną wersją tekstu naukowego i ją zaakceptował;
 • wszyscy współautorzy są zgodni co do publikacji tekstu naukowego w czasopiśmie „Gdańskie Studia Prawnicze”.
 1. Autor zobowiązany jest w szczególności do:
 • informowania o istnieniu konfliktu interesów, które mogą mieć znaczenie na jakimkolwiek etapie procesu wydawniczego albo mogą wpływać na treść lub odbiór jego tekstu naukowego, zgłoszonego do publikacji w czasopiśmie,
 • ujawniania źródeł wsparcia finansowego, udzielanego dla prowadzonych przez niego badań naukowych, które są przedmiotem tekstu naukowego zgłoszonego do czasopisma,
 • ścisłej współpracy ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w proces wydawniczy,
 • przestrzegania terminów wyznaczonych w ramach procesu wydawniczego przez osoby odpowiedzialne za jego przebieg,
 • niezwłocznego zawiadomienia Redaktora Naczelnego czasopisma o dostrzeżonych nieścisłościach w swoim tekście naukowym,
 • stosowania się do wymogów redakcyjnych czasopisma „Gdańskie Studia Prawnicze”, opublikowanych na jego stronie internetowej.
 1. Autor powinien przesłać – wraz z tekstem naukowym – skan oświadczenia, który dostępny jest na stronie internetowej czasopisma „Gdańskie Studia Prawnicze”, w którym:
 • potwierdzi autorstwo lub zakres współautorstwa nadesłanego tekstu naukowego,
 • złoży zapewnienie co do oryginalności tekstu naukowego, a także braku jego uprzedniej publikacji,
 • potwierdzi wykorzystanie w tekście naukowym wyłącznie informacji i pomocy naukowych pozyskanych w sposób etyczny, a także wskazanie źródeł bibliograficznych, z których korzystał przy przygotowaniu tekstu naukowego,
 • potwierdzi zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Kodeksu i zobowiąże się do ich przestrzegania.
 1. Autor zobowiązany jest przekazać Kolegium Redakcyjnemu tekst oryginalny i nienaruszający jakichkolwiek praw osób trzecich. W szczególności, tekst przesłany do czasopisma celem publikacji nie może stanowić w żadnej części plagiatu i autoplagiatu.
 2. Autor zobowiązany jest przekazać Kolegium Redakcyjnemu tekst, który nie był uprzednio publikowany. Kolegium Redakcyjne uznaje, że tekst został opublikowany wcześniej, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
 • nadesłany tekst został już opublikowany w całości w innym miejscu,
 • w nadesłanym tekście wykorzystano zasadnicze objętościowo fragmenty uprzednio opublikowanych prac Autora.

Powyższe kryteria odnoszą się do prac opublikowanych w jakimkolwiek języku, czy to w formie drukowanej czy też elektronicznej. Wersje przetłumaczone, lecz niepublikowane wcześniej w tym języku uważa się za oryginał.

 1. Autor zobowiązany jest podać wszelkie źródła wykorzystane w nadesłanym tekście naukowym, w tym cytaty z własnych, uprzednio opublikowanych prac. Jeśli Autor przytacza słowa innych autorów literalnie, obowiązany jest opatrzyć je cudzysłowem.
 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do tekstu naukowego następuje na podstawie umowy, na warunkach w niej wskazanych. Umowa dostępna jest na stronie internetowej czasopisma "Gdańskie Studia Prawnicze" w zakładce pn. "Ważne dokumenty".
 3. Prawa autorskie do tekstów naukowych przenoszone są i należą do Uniwersytetu Gdańskiego.
 4. Autor zapewnia, że prawa autorskie przekazane do nadesłanego tekstu w dacie jego przyjęcia do publikacji przez Kolegium Redakcyjne nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, zaś korzystanie z tekstu i rozporządzanie nim przez Uniwersytet Gdański nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.

ROZDZIAŁ III
ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ – KOLEGIUM REDAKCYJNE

 1. Kolegium Redakcyjne powinno:
 • zapewnić rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces recenzyjny i redakcyjny,
 • określić i upublicznić zasady recenzji tekstów naukowych,
 • wyjaśniać i uzasadniać wszelkie wątpliwości powstałe podczas oceny tekstów naukowych,
 • gwarantować wysoki poziom merytoryczny tekstów naukowych publikowanych w czasopiśmie.
 1. O uwzględnieniu tekstu naukowego w planie wydawniczym decyduje Kolegium Redakcyjne, biorąc pod uwagę profil czasopisma oraz planowaną tematykę poszczególnych numerów czasopisma, a także oryginalność i przydatność tekstu naukowego dla jego potencjalnych odbiorców czasopisma (przedstawicieli nauki i praktyków prawa).
 2. Kolegium Redakcyjne stosuje wszelkie dostępne narzędzia i środki w celu zapobiegania plagiatom, w tym autoplagiatom. W tym celu każdy tekst zgłoszony do publikacji w czasopiśmie poddawany jest weryfikacji przy wykorzystaniu programu Similarity Check.

Przez plagiat Kolegium Redakcyjne rozumie bezprawne przypisanie sobie autorstwa całości lub jakiejkolwiek części cudzego utworu albo celowe wprowadzenie w błąd co do autorstwa całości lub jakiejkolwiek części utworu.

Przez autoplagiat Kolegium Redakcyjne rozumie ponowną publikację własnego utworu (lub jego części), bez zamieszczenia stosownej informacji na ten temat.

 1. Kolegium Redakcyjne przeciwdziała zjawiskom ghostwritingu oraz guestauthorshipu.

Przez ghostwriting Kolegium Redakcyjne rozumie pominięcie w tekście naukowym autorstwa osób, które uczestniczyły w jego tworzeniu.

Przez guestauthorship Kolegium Redakcyjne rozumie przypisanie autorstwa tekstu naukowego osobie, która nie uczestniczyła w jego tworzeniu.

 1. W przypadku wykrycia przez Kolegium Redakcyjne naruszenia zasad etycznych określonych w niniejszym Kodeksie, w szczególności zjawisk, o których mowa w ust. 3-4 powyżej, Kolegium Redakcyjne uprawnione jest do usunięcia z planu wydawniczego tekstu naukowego, który powstał z naruszeniem zasad etycznych, jak również do nałożenia na osobę, która dopuściła się naruszenia zasad etycznych zakazu publikacji w „Gdańskich Studiach Prawniczych” na czas określony.
 2. Kolegium Redakcyjne publikuje recenzowane teksty naukowe wnoszące istotny wkład w naukę prawa na arenie międzynarodowej, jak również prowadzi politykę wydawniczą przyczyniającą się do upowszechniania opracowań naukowych na arenie międzynarodowej.
 3. Kolegium Redakcyjne oświadcza, że dane osobowe osób uczestniczących w procesie wydawniczym (autorów, recenzentów, redaktorów) będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu wydawniczego oraz w związku ze zgłoszeniem przez Autora tekstu do publikacji w Czasopiśmie.
 4. Kolegium Redakcyjne zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych Autorów, w szczególności do decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę Autorów.

ROZDZIAŁ IV
ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ – RECENZENCI

 1. Recenzja tekstu naukowego ma formę pisemną i opiera się na wypełnieniu przez Recenzenta formularza recenzji, udostępnionego na stronie internetowej czasopisma „Gdańskie Studia Prawnicze”. Recenzja musi zawierać konkluzję co do dopuszczenia tekstu naukowego do druku lub jego odrzucenia.
 2. Recenzenci obowiązani są oceniać wyłącznie zawartość merytoryczną tekstu naukowego, czyniąc to z zachowaniem najwyższej staranności, formułując swoje uwagi w sposób jasny i precyzyjny.
 3. Przy recenzowaniu tekstu naukowego Recenzent winien zachować obiektywizm.
 4. Recenzenci nie mogą:
 • wykorzystywać w sposób nieuprawniony informacji i wyników badań, z którymi zapoznali się podczas recenzowania tekstu naukowego,
 • bez zgody Kolegium Redakcyjnego ujawniać tekstu naukowego, jak również konsultować jego treści z osobami trzecimi.
 1. Recenzenci powinni zawiadomić Redaktora Naczelnego:
 • o każdej okoliczności, która uniemożliwia recenzowanie danego tekstu naukowego, w tym także o przypadku zaistnienia konfliktu interesów,
 • o każdej okoliczności, która stanowi wystarczającą podstawę do odrzucenia tekstu naukowego.

ROZDZIAŁ V
ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ – WSZYSCY UCZESTNICY PROCESU WYDAWNICZEGO

 1. Wszystkie osoby zaangażowane w proces wydawniczy obowiązane są zachować w poufności informacje uzyskane podczas wykonywania swoich obowiązków związanych z działalnością czasopisma „Gdańskie Studia Prawnicze”, w szczególności:
 • zachować w poufności tematykę tekstów naukowych i prezentowanych w nich wyników badań – do czasu ich publikacji w czasopiśmie,
 • zapewnić poufność w procesie recenzji, odbywającym się według modelu recenzji podwójnie ślepej (ang. double blind review), tj. nie ujawniać Autorom tożsamości Recenzentów oceniających ich prace i odwrotnie – Recenzentom tożsamości Autorów, których prace oceniają,
 • nie korzystać z nieopublikowanych wyników badań Autora dla własnych potrzeb i korzyści.
 1. Wszelkie konflikty interesów pomiędzy osobami uczestniczącymi w procesie wydawniczym powinny być niezwłocznie zgłaszane Kolegium Redakcyjnemu w formie mailowej, na adres: gsp@prawo.ug.edu.pl

Przez konflikt interesów Kolegium Redakcyjne rozumie sytuację, w której jakiekolwiek interesy lub zależności (służbowe, finansowe lub inne) mogą mieć wpływ na merytoryczną ocenę artykułu lub też decyzję w przedmiocie jego publikacji.

 1. Wszyscy uczestnicy procesu wydawniczego obowiązani są wykonywać swoje obowiązki z uwzględnieniem zasad uczciwości, rzetelności i sprawiedliwego postępowania, bez faworyzowania i dyskryminowania kogokolwiek.

ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE

Wszelkie zastrzeżenia i skargi dotyczące działalności czasopisma „Gdańskie Studia Prawnicze”, w szczególności w zakresie stosowanych zasad etyki publikacyjnej, można składać w formie mailowej na adres: gsp@prawo.ug.edu.pl