Wytyczne dla autorów

W celu publikacji tekstu w „Gdańskich Studiach Prawniczych” konieczne jest jego dostosowanie do wytycznych wskazanych w poniższej instrukcji wydawniczej.

Teksty przesyłane do „Gdańskich Studiów Prawniczych” w celu ich publikacji, powinny być dostarczone w postaci elektronicznej w formacie DOC lub DOCX za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gsp@prawo.ug.edu.pl.

W tekście należy zastosować:

 • czcionkę Times New Roman (rozmiar 12),
 • interlinię 1,5 wiersza oraz 
 • marginesy 2,5 cm.

Wraz z tekstem autor powinien przesłać również:

 • adres zamieszkania (lub adres do korespondencji - jeśli adres ten jest inny), 
 • numer telefonu
 • adres e-mail, 
 • tytuł naukowy, stopień naukowy oraz nazwę instytucji, w której jest zatrudniony,
 • numer ORCID.

Do każdego artykułu/glosy powinna być załączona bibliografia w porządku alfabetycznym, według nazwisk autorów.  

ARTYKUŁY

Do każdego artykułu składanego w języku polskim należy dołączyć:

 • streszczenie w języku angielskim oraz w języku polskim (400 – 1.000 znaków) – bez cytatów,
 • od 2 do 5 słów kluczowych w języku angielskim oraz w języku polskim (w porządku alfabetycznym),
 • tytuł artykułu w języku angielskim.

W przypadku artykułów składanych w języku obcym wystarczy załączyć streszczenie, słowa kluczowe oraz tytuł artykułu w języku angielskim

Objętość artykułu powinna mieścić się w przedziale od 15.000 do 40.000 znaków (liczonych ze spacjami i przypisami).

Artykuł powinien zawierać:

 • wprowadzenie,
 • tekst główny (w stosownych przypadkach z podziałem na sekcje – proszę używać cyfr arabskich 1, 1.1., 1.2.),
 • wnioski.

GLOSA

Do każdej glosy składanej w języku polskim należy dołączyć:

 • streszczenie w języku angielskim i w języku polskim (400 - 1000 znaków),
 • od 2 do 5 słów kluczowych w języku angielskim oraz w języku polskim (w porządku alfabetycznym),
 • tytuł glosy w języku angielskim,
 • tezy do glosy (tezy powinny być nadesłane w oddzielnym pliku).

W przypadku glos składanych w języku obcym wystarczy załączyć streszczenie, słowa kluczowe, tytuł opracowania oraz tezy w języku angielskim

Objętość glosy powinna zawierać się w przedziale od 15.000 do 20.000 znaków (liczonych ze spacjami i przypisami).

W treści glosy stan faktyczny nie powinien być zbyt obszerny. Istotne natomiast są te jego elementy, które są potrzebne dla analizy samego orzeczenia. Tekst glosy nie powinien być dzielony punktami czy śródtytułami.

Glosę należy poprzedzić sygnaturą orzeczenia oraz jego tezą, a także wyróżnić je tekstem pogrubionym. Jednocześnie autor powinien wskazać tytuł glosy, który zostanie umieszczony przed sygnaturą orzeczenia oraz w skorowidzu tematycznym.

W konsekwencji, tytuł glosy składa się z 2 elementów – pierwszy określa przedmiot glosy, drugi natomiast wskazuje orzeczenie, komentowane w glosie. 

Przykład tytułu glosy:

Ograniczenia ustawodawcy w kształtowaniu zadań jednostki samorządu terytorialnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 sierpnia 2008 r., K 10/08

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonania zmian zaproponowanego tytułu glosy.

Teza glosy to najważniejsze twierdzenia autora wyrażone w glosie (nie składu orzekającego). Do glosy należy dołączyć co najmniej jedną tezę.

VARIA

Objętość recenzji, not, omówień wydarzeń, sprawozdań, itp. nie powinna przekraczać 10.000 znaków.

Przypisy

Należy stosować przypisy dolne, formułując je możliwie jasno i zwięźle. Odnośnik do przypisu należy umieścić w tekście bezpośrednio przed poprzedzającym go znakiem interpunkcyjnym:

Np. Trybunał Konstytucyjny został utworzony w Polsce w 1982 roku3.

Jeżeli przypis stosujemy w środku zdania, to odnośnik do przypisu należy umieścić przed, a nie po przecinku.

Wszystkie przypisy rozpoczynamy wielką literą i kończymy kropką (niezależnie od tego, czy przypis obejmuje pojedyncze słowo, wyrażenie czy też bardziej złożone zdanie). Wyjątek w tym zakresie odnosi się do sytuacji, gdy przypis obejmuje wyłącznie adres strony internetowej lub adres email:

Np.:

Zasada ta została wyrażona wprost w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełny tekst projektu dostępny jest pod adresem: www.sejm.gov.pl.

www.sejm.gov.pl

Przypis do publikacji książkowej

– inicjał(y) i nazwisko autora, po których następuje przecinek;

– tytuł publikacji zapisany kursywą i – w stosownych przypadkach – wskazanie numeru wydania;

– wskazanie miejsca wydania, roku wydania oraz odpowiednich stron;

Np. A. Rytel, A. Gajda, Prawo konstytucyjne, Gdańsk 2018, s. 17.

Przypis do rozdziału w książce

– inicjał(y) i nazwisko autora, po których następuje przecinek;

– tytuł publikacji, do której się odnosimy (rozdziału, artykułu) zapisany kursywą, po której następuje przecinek oraz „[w:]”, a następnie wskazanie tytułu książki, w której została zawarta publikacja;

– wskazanie miejsca wydania, roku wydania oraz odpowiednich stron;

Np. A. Rytel, Budżet partycypacyjny, [w:] Demokracja partcypacyjna, red. P. Uziębło, Gdańsk 2017, s. 13-15.

Przypis do artykułu opublikowanego w czasopiśmie

 • inicjał(y) i nazwisko autora, po których następuje przecinek;
 • tytuł artykułu opublikowanego w czasopiśmie, po którym następuje przecinek,
 • tytuł czasopisma ujęty w cudzysłów,
 • rok publikacji,
 • numer,
 • strona/y.

Np. A. Rytel, Aktualne problem sądownictwa konstytucyjnego w Polsce, “Gdańskie Studia Prawnicze” 2018, nr 4, s. 34.