Udział dłużnika solidarnego w opisie i oszacowaniu nieruchomości należącej do innego dłużnika solidarnego

Autor

  • Grzegorz Julke Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2023.1.11

Słowa kluczowe:

postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, egzekucja z nieruchomości, uczestnicy postępowania egzekucyjnego, uczestnicy egzekucji z nieruchomości, dłużnik solidarny, współdłużnik jako uczestnik egzekucji

Abstrakt

W praktyce i doktrynie poważne wątpliwości budzi problematyka uczestników postępowania cywilnego, w tym postępowania egzekucyjnego. Tymczasem prawidłowe określenie podmiotów zobowiązanych do udziału (mogących brać udział) w takim postępowaniu istotnie wpływa na prawidłowość jego przeprowadzenia. Ustalenie kręgu uczestników postępowania egzekucyjnego lub egzekucji budzi szczególne wątpliwości, gdy tytuł wykonawczy wystawiono przeciwko dłużnikom solidarnym. W takiej sytuacji konieczne jest ustalenie pozycji procesowej dłużnika w zależności od tego, czy zostanie on objęty wnioskiem o wszczęcie egzekucji czy też nie, oraz w zależności od tego, do jakiego majątku zostanie skierowana egzekucja. Punktem wyjścia do poczynienia rozważań w tym zakresie będzie konieczność rozróżnienia postępowania egzekucyjnego i egzekucji. Takie wyodrębnienie terminologiczne będzie prowadzić do wniosku, że współdłużnik solidarny niebędący właścicielem (współwłaścicielem) nieruchomości lub innej rzeczy będzie uczestnikiem postępowania egzekucyjnego (z racji objęcia go wnioskiem o wszczęcie egzekucji); nie będzie zaś podstaw do traktowania go jako uczestnika egzekucji (właściwego postępowania egzekucyjnego) z nieruchomości lub innego składnika majątkowego nienależącego do niego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Berutowicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1974.

Broniewicz W., Marciniak A., Kunicki I., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020.

Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009.

Jankowski J., Uczestnicy sądowego postępowania egzekucyjnego, Łódź 1992.

Jankowski J., Uczestnicy sądowego postępowania egzekucyjnego w egzekucji skierowanej do nieruchomości, PPE 2004, nr 1–2, s. 5–18.

Klecha P., Jaroch-Wąsowska M., Egzekucja z nieruchomości – praktyczny komentarz, Sopot 2016.

Korzan K., Sądowe postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1986.

Kowalkowski R., Postępowanie egzekucyjne a egzekucja, PES 1995, nr 10.

Krakowiak M., Kodeks postępowania cywilnego, t. 2, Komentarz. Art. 730–1217, red. J. Jankowski, Warszawa 2019, komentarz do art. 922 k.p.c.

Łochowski M., Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz t. 2, red. T. Szanciłło, Warszawa 2019, komentarz do art. 922 k.p.c.

Mądrzak H., Czynności egzekucyjne (analiza pojęcia), PES 1994, nr 8.

Sychowicz M., Kodeks cywilny, t. 3, cz. 1, red. J. Gudowski, Warszawa 2018.

Wengerek E., Sądowe postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1978.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-15

Jak cytować

Julke, G. (2023). Udział dłużnika solidarnego w opisie i oszacowaniu nieruchomości należącej do innego dłużnika solidarnego. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(58)/2023), 196–209. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.1.11