Złożenie wniosku o doręczenie uzasadnienia postanowienia a dopuszczalność zażalenia na postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu egzekucyjnym

Autor

  • Sławomir Cieślak Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2023.1.09

Słowa kluczowe:

postępowanie cywilne, doręczenie uzasadnienia orzeczenia, dopuszczalność środka odwoławczego, formalizm procesowy, konstytucyjne prawo do zaskarżenia orzeczenia sądu pierwszej instancji, prawo do dwuinstancyjnego postępowania sądowego

Abstrakt

Na aprobatę zasługuje teza SN, według której „Złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia z uzasadnieniem nie stanowi przesłanki dopuszczalności zażalenia na postanowienie, o którym mowa w art. 766 § 1 k.p.c.”

Pewne zastrzeżenia można sformułować do poglądu wyrażonego w uzasadnieniu glosowanej uchwały. Na mocy nowelizacji ustawy doszło do nadmiernego zaostrzenia formalizmu procesowego przez wprowadzenie dodatkowego warunku dopuszczalności środków odwoławczych, jakim jest złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem. W celu zagwarantowania realizacji standardu ochrony prawnej przewidzianego w art. 78 i 176 ust. 1 Konstytucji RP należy przyjąć, że niezależnie od tego, czy wadliwej czynności, polegającej na żądaniu doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, dokonuje pełnomocnik profesjonalny czy też strona niezastępowana przez takiego pełnomocnika, przejawienie woli zaskarżenia orzeczenia sądu pierwszej instancji w terminie do złożenia wniosku o doręczenie jego uzasadnienia powinno prowadzić albo do potraktowania go jako wniosku o to doręczenie, albo do wezwania wnoszącego pismo do usunięcia braku formalnego przez precyzyjne sformułowanie żądania zawartego w piśmie procesowym.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Cieślak S., Aksjologiczna ocena projektu z dnia 26 sierpnia 2021 r. nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie przepisów ogólnych dotyczących postępowania egzekucyjnego (Ud 156), PPE 2021, nr 12.

Cieślak S., Formalizm postępowania cywilnego, Warszawa 2008.

Cieślak S., Założenia aksjologiczne postępowania cywilnego – propozycja sformułowania kryteriów aksjologicznej oceny regulacji procesowej [w:] Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z dnia 4 lipca 2019 r., red. S. Cieślak, Łódź 2020.

Cieślak S., Zaufanie strony a zaostrzanie rygorów procesowych stosowanych w odniesieniu do wadliwych czynności adwokatów i radców prawnych w postępowaniu cywilnym [w:] Tajemnica adwokacko-radcowska i notarialna oraz inne środki ochrony zaufania w postępowaniu cywilnym, red. S. Cieślak, Warszawa 2022.

Gudowski J. [w:] System Prawa Procesowego Cywilnego, red. T. Ereciński. Środki zaskarżenia, t. 3, cz. 2, red. J. Gudowski, Warszawa 2013.

Jagieła J. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, t. 1, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2020.

Kamieński G., Różnice w uzasadnianiu postanowień wydanych na posiedzeniu niejawnym na zasadach ogólnych i w postępowaniu egzekucyjnym, PPE 2021, nr 3.

Olczak-Dąbrowska D. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2, red. T. Szanciło, Warszawa 2019.

Woźniak Z. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, red. J. Gołaczyński, D. Szostak, Warszawa 2019.

Zieliński A., Flaga-Gieruszyńska K., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 11, Warszawa 2022.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-15

Jak cytować

Cieślak, S. (2023). Złożenie wniosku o doręczenie uzasadnienia postanowienia a dopuszczalność zażalenia na postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu egzekucyjnym. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(58)/2023), 167–176. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.1.09