Bezpieczeństwo informacji niejawnych w procesie gospodarczym

Autor

  • Maciej Rzewuski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2023.1.08

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, informacje niejawne, klauzule tajności, proces gospodarczy, przedsiębiorca

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest niezwykle istotne, zwłaszcza z praktycznego punktu widzenia, zagadnienie dotyczące ochrony informacji niejawnych w postępowaniu gospodarczym. Jest to materia trudna i wielowątkowa, która przy braku jakichkolwiek regulacji prawnych w tym zakresie urasta do rangi poważnego problemu związanego z prawidłowym funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Problem ten dotyka nie tylko konkretnych uprawnień przedsiębiorców występujących w charakterze stron procesowych, lecz także sfery bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Z uwagi na ograniczone ramy opracowania większość kwestii związanych z tytułową problematyką została tylko zasygnalizowana w celu zainicjowania szerszej dyskusji naukowej we wskazanej materii.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Babiarz-Mikulska K., Wybrane zagadnienia kognicji sądów gospodarczych, PPH 2011, nr 10.

Dutka P., Definicja sprawy gospodarczej w ujęciu materialnym, PiP 2016, z. 11.

Gajda-Roszczynialska K., Czy sprawa o podział majątku spółki cywilnej jest sprawą gospodarczą?, PPC 2014, nr 3.

Grzegorczyk T., Wykorzystywanie i przekształcanie materiałów operacyjnych w materiał dowodowy w postępowaniu karnym [w:] Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny. Terroryzm w ujęciu praktycznym, red. E. Pływaczewski, Kraków 2005.

Katner W.J., Zakres tzw. konstytucji biznesu. Kontrowersje wokół pojęcia przedsiębiorcy w ustawie – Prawo przedsiębiorców z 2018 r., PPH 2019, nr 1.

Łazarska A., Znaczenie specjalizacji sędziowskiej na przykładzie spraw gospodarczych, PS 2015, nr 2.

Malinowski D.M., Prawo przedsiębiorców – nowy akt prawny regulujący prowadzenie działalności gospodarczej, PP 2018, nr 5.

Manowska M., Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, Warszawa 2008.

Naworski J.P., Pojęcie sprawy gospodarczej w świetle legis latae, PPH 2013, nr 1.

Pełczyński M., Prekluzja w zgłaszaniu twierdzeń i dowodów w I instancji w postępowaniu zwykłym, w sprawach gospodarczych, nakazowym, upominawczym i uproszczonym, MoP 2004, nr 7.

Rzewuski M., Brakuje wizji na zabezpieczenie informacji niejawnych, „Rzeczpospolita”, 4.05.2022, https://www.rp.pl/w-sadzie-i-w-urzedzie/art36225051-maciej-rzewuski-brakuje-wizji-nazabezpieczenie-informacji-niejawnych [dostęp: 12.04.2023].

Rzewuski M., Nowa procedura gospodarcza – reforma KPC, LEX/el. 2019.

Rzewuski M., Postępowanie gospodarcze w dobie Covid-19 – sądy z tarczą czy na tarczy?, „Rzeczpospolita”, 28.04.2021, https://archiwum.rp.pl/artykul/1449816-Postepowanie-gospodarczew-dobie-pandemii-%E2%80%93-sady-z-tarcza-czy-na-tarczy.html [dostęp: 15.01.2023].

Rzewuski M., Realizacja zasady jawności w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych w świetle noweli KPC z dnia 4.07.2019 r. i ustaw antycovidowych [w:] Realizacja zasad postępowania cywilnego na tle aktualnych zmian KPC, red. M. Skibińska, Acta Iuridica Lebusana, vol. 21, Zielona Góra 2022.

Rzewuski M., Umowa dowodowa w postępowaniu gospodarczym – między teorią a praktyką, DPiA 2021, nr 1.

Szumiło-Kulczycka D., Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego, Warszawa 2012.

Szumiło-Kulczycka D., Dostęp w procesie karnym do materiałów objętych klauzulą tajne lub ściśle tajne, Warszawa 2014.

Wąsek-Wiaderek M., Ograniczenia w dostępie do akt sprawy zawierających informacje niejawne a prawo do obrony [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011.

Wróbel W., Ochrona informacji niejawnych i tajemnicy w postępowaniu sądowym w sprawach karnych. Wybrane zagadnienia [w:] Nowe technologie dowodowe a proces karny, red. L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki, Warszawa 2007.

Zembrzuski T., Wpływ zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej na przebieg procesu cywilnego, PPH 2009, nr 8.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-15

Jak cytować

Rzewuski, M. (2023). Bezpieczeństwo informacji niejawnych w procesie gospodarczym. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(58)/2023), 154–164. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.1.08