Standard ochrony procesowej w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych na gruncie poprzedniego i aktualnego stanu prawnego

Autor

  • Radosław Flejszar Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2023.1.07

Słowa kluczowe:

proces cywilny, rzetelny proces, postępowania odrębne, sprawy gospodarcze, postępowanie w sprawach gospodarczych, „zwykłe” postępowanie procesowe, standard ochrony procesowej

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu w pierwszej kolejności zasygnalizowano problematykę rozpoznawania spraw gospodarczych w polskim systemie prawa cywilnego procesowego w ujęciu historycznym oraz przedstawiono genezę wprowadzenia do tego systemu (w 1989 r.) postępowania w sprawach gospodarczych, a następnie przyczyny jego likwidacji w 2012 r. i ponownego wprowadzenia w zmienionym kształcie w 2019 r. Dalsze rozważania mają na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie o celowość ponownego wprowadzenia i dalszego funkcjonowania postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych. Wydawało się, że likwidując to postępowanie z dniem 3 maja 2012 r., ustawodawca jednoznacznie wskazał na kierunek dalszych zmian – tj. na konieczność ograniczenia do minimum liczby postępowań procesowych odrębnych, a tym samym zapewnienia jednolitości procesu cywilnego (a więc ujednolicenia standardu ochrony procesowej w procesie cywilnym). Tymczasem przywrócenie postępowania w sprawach gospodarczych, ale także wprowadzanie nowych postępowań odrębnych (m.in. postępowania w sprawach z zakresu własności intelektualnej oraz postępowania z udziałem konsumentów), wskazuje na odmienny kierunek działań ustawodawcy. Po raz kolejny należy w związku z tym podjąć próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy rzetelne załatwianie spraw gospodarczych nie jest możliwe w „zwykłym” postępowaniu procesowym, przy utrzymaniu zasady, że sprawy te są rozpoznawane w wydziałach gospodarczych (sądach gospodarczych) funkcjonujących w ramach sądownictwa powszechnego. Będzie to zarazem próba odpowiedzi na bardziej ogólne pytanie o uzasadnienie dla różnicowania standardu ochrony procesowej ze względu nie tylko na kryterium przedmiotowe, lecz także kryterium podmiotowe w drodze tworzenia odrębnych postępowań procesowych, a także w ramach tych postępowań.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Cieślak S., Formalizm postępowania cywilnego, Warszawa 2008.

Czeszejko-Sochacki Z., Prawo do sądu w świetle Konstytucji RP (ogólna charakterystyka), PiP 1997, z. 11–12.

Draniewicz B., Piebiak Ł., Postępowania odrębne. Komentarz, Warszawa 2007.

Ereciński T., Postępowania odrębne de lege lata i de lege ferenda [w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego, Szczecin–Niechorze 28–30.09.2007 r., Warszawa 2009.

Ereciński T., Postępowania odrębne [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. 2, red. Z. Resich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987.

Feliga P., Sprawiedliwe załatwienie sprawy gospodarczej jako cel odrębności postępowania w sprawach gospodarczych (art. 458–458 KPC) [w:] Reforma czy kolejna nowelizacja? Uwagi na tle ustawy z 4.7.2019 r. zmieniającej KPC, red. P. Rylski, Warszawa 2020.

Flejszar R., Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz, Warszawa 2006.

Flejszar R., Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2007.

Flejszar R., Przedsiębiorca w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym, Warszawa 2006.

Flejszar R., Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu w sprawach gospodarczych, Pr. Spół. 2003, nr 10.

Flejszar R., Zasada dyspozycyjności w procesie cywilnym, Warszawa 2016.

Gnela B., Lachner J., Uwagi na temat projektowanej reformy sądownictwa gospodarczego w Polsce, PPH 2010, nr 2.

Grzegorczyk P., Postępowania odrębne w świetle projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego [w:] Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, red. K. Markiewicz, Warszawa 2011.

Gudowski J. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, t. 2, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2020.

Hanausek S., Orzeczenie sądu rewizyjnego w procesie cywilnym, Warszawa 1966.

Knoppek K., Rozgraniczenie dowodu z zeznań świadków i dowodu z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym, RPERiS 1984, z. 4.

Kulski R., Odrębności postępowania w sprawach gospodarczych, MoP 2019, nr 21.

Łazarska A., Rzetelny proces cywilny, Warszawa 2012.

Łazarska A., Znaczenie specjalizacji sędziowskiej na przykładzie spraw gospodarczych, PS 2015, nr 2.

Machnikowska A., Postępowanie w sprawach gospodarczych jako postępowanie odrębne [w:] Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego. Konsekwencje zmian, red. M. Dziurda, T. Zembrzuski, Warszawa 2021.

Machnikowska A. [w:] Postępowania odrębne. System postępowania cywilnego, t. 6, red. A. Machnikowska, Warszawa 2022.

Manowska M., Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, Warszawa 2007.

Naworski J.P., Pojęcie sprawy gospodarczej w świetle legis latae, PPH 2013, nr 1.

Oklejak A., Co dalej z Kodeksem postępowania cywilnego w czterdziestolecie jego istnienia? [w:] Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd katedr postępowania cywilnego w Zakopanem (7–9.10.2005), Kraków 2006.

Osajda K., Zasada sprawiedliwości proceduralnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Serock k. Warszawy 24–26 września 2009 r., red. T. Ereciński, K. Weitz, Warszawa 2010.

Rymkiewicz B., Postępowanie w sprawach gospodarczych a realizacja postulatu sprawności postępowania [w:] Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. w praktyce, red. K. Flaga-Gieruszyńska, R. Flejszar, M. Malczyk, Warszawa 2020.

Szczurowski T., Pojęcie sprawy gospodarczej po likwidacji postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych, MoP 2012, nr 19.

Ścigaj A., Tylko dla orłów, czyli nowe postępowanie w sprawach gospodarczych, „Radca Prawny” 2007, nr 2.

Świeboda Z., Pojęcie sprawy gospodarczej, PUG 1990, nr 4.

Weitz K., Czy nowa kodyfikacja postępowania cywilnego?, PiP 2007, z. 3.

Weitz K., Czy potrzebne jest postępowanie w sprawach gospodarczych, PS 2008, nr 7–8.

Weitz K. [w:] System Prawa Handlowego, t. 7, Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2007.

Wiśniewski T. [w:] System Prawa Handlowego, t. 7, Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2007.

Włodyka S., Sądownictwo gospodarcze (uwarunkowania i założenia), PiP 1987, z. 5.

Zedler F., Co dalej z Kodeksem postępowania cywilnego [w:] Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd katedr postępowania cywilnego w Zakopanem (7–9.10.2005), Kraków 2006.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-15

Jak cytować

Flejszar, R. (2023). Standard ochrony procesowej w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych na gruncie poprzedniego i aktualnego stanu prawnego. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(58)/2023), 133–153. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.1.07