Prawo do apelacji w postępowaniu cywilnym

Autor

  • Monika Michalska-Marciniak Uniwersytet Łódzki; Sąd Apelacyjny w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2023.1.05

Słowa kluczowe:

zasada instancyjności, apelacja, postępowanie cywilne

Abstrakt

Konstytucja RP gwarantuje stronom, że postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne (art. 176 ust. 1). W ten sposób nałożono na ustawodawcę obowiązek stworzenia nie tylko hierarchicznego systemu wymiaru sprawiedliwości, lecz także zagwarantowano stronom prawo do odwołania się do sądu drugiej instancji od niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji. Ponieważ ustawodawca art. 176 ust. 1 Konstytucji RP nie dopuszcza żadnych wyjątków od zasady dwuinstancyjności, niezgodne z Konstytucją RP było wprowadzenie przez ustawodawcę zwykłego jakichkolwiek rozwiązań prawnych prowadzących do wyłączenia prawa strony do zaskarżenia orzeczenia sądu pierwszej instancji, objętego zakresem zastosowania art. 176 ust. 1 Konstytucji RP. W aktualnym stanie prawnym nie ulega wątpliwości, że brak jest bezpośredniego wyłączania prawa strony do apelacji. To znaczy, każdy wyrok sądu pierwszej instancji podlega zaskarżeniu apelacją do sądu drugiej instancji (art. 367 § 1 k.p.c., art. 518 zdanie drugie k.p.c.). Analizie natomiast poddano wiele innych rozwiązań prawnych, które przynajmniej teoretycznie mogą wpływać zniechęcająco na stronę do wniesienia apelacji (filtry pośrednie), takich jak: limitowanie zarzutów do złożenia apelacji, sankcje finansowe za nadużycie prawa do złożenia apelacji, określenie wymagań co do formy i terminu złożenia apelacji, opłata od apelacji. W wyniku tej analizy można stwierdzić, że wymóg dwuinstancyjności w tym zakresie jest wypełniony w zasadzie w całości. Pewne zastrzeżenia należy jedynie zgłosić co do sztywnego ustanowienia terminu do wniesienia apelacji w sprawach skomplikowanych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Błaszczak Ł., Czy jest możliwe zastosowanie sankcji w postaci odrzucenia lub zwrotu apelacji wniesionej w warunkach nadużycia prawa procesowego?, „Palestra” 2022, z. 1.

Bladowski B., Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2008.

Broniewicz W., Marciniak A., Kunicki I., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020.

Cieślak S., Formalizm w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2008.

Cytowski T., Procesowe nadużycie prawa, PS 2005, nr 5.

Drozdowicz K., Czy uchylenie art. 370 KPC przyspieszy rozpoznanie spraw przed sądem I Instancji?, MoP 2019, nr 4.

Ereciński T., Apelacja i kasacja w procesie cywilnym /według ustawy z 1 marca 1996 r./, Warszawa 1996.

Ereciński T., Apelacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2020.

Grzegorczyk P., Dopuszczalność i kształt apelacji w postępowaniu cywilnym – perspektywy przyszłej regulacji z uwzględnieniem standardów konstytucyjnych i międzynarodowych [w:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014.

Kłos M., Kodeks postępowania cywilnego, t. 2, Komentarz. Art. 205–424, red. A. Marciniak, Warszawa 2019.

Łazarska A., Zaufanie jako kategoria prawa w procesie cywilnym, PPC 2011, nr 2.

Manowska M., Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz i orzecznictwo, Warszawa 2016.

Manowska M., Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo, LEX 2022, komentarz do art. 505 k.p.c.

Michalska M., Rozstrzygnięcia sądu kasacyjnego, Kraków 2004.

Michalska-Marciniak M., Wniesienie apelacji do sądu drugiej instancji (art. 369 § 3 k.p.c.), PPC 2012, nr 1.

Michalska-Marciniak M., Zasada instancyjności w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2013.

Michalska-Marciniak M., Formy ograniczenia dostępu do sądu wyższego w sprawach cywilnych (analiza modelu teoretycznego) [w:] Aequitas sequitur legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin profesora Andrzeja Zielińskiego, red. K. Flaga-Gieruszyńska, G. Jędrejek, Warszawa 2014.

Michalska-Marciniak M., Apelacja w procesie cywilnym (uwagi de lege ferenda) [w:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014.

Michalska-Marciniak M., Zasady zaskarżania orzeczeń [w:] Wokół problematyki środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, red. M. Michalska-Marciniak, Warszawa 2015.

Michalska-Marciniak M., Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, t. 1, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2020, LEX/el., komentarz do art. 369.

Obrębski R., Nadużycie uprawnień procesowych w zakresie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym [w:] Nadużycie prawa procesowego cywilnego, red. P. Grzegorczyk, M. Walasik, F. Zedler, Warszawa 2019.

Oklejak A., Apelacja w procesie cywilnym, Kraków 2022.

Obrębskim R., Nadużycie uprawnień procesowych w zakresie środków procesowych w postępowaniu cywilnym [w:] Nadużycie prawa procesowego cywilnego, red. P. Grzegorczyk, M. Walasik, F. Zedler, Warszawa 2019.

Osajda K., Nadużycie prawa w procesie cywilnym, PS 2005, nr 5.

Piasecki K., Nadużycie praw procesowych przez strony, „Palestra” 1960, z. 11.

Plebanek G., Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012.

Wiśniewski T., Apelacja i kasacja. Nowe środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1996.

Wójcik M., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do wybranych przepisów nowelizacji z 2019, LEX/el., komentarz do art. 367 k.p.c.

Zembrzuski T., Dokąd zmierza apelacja w postępowaniu cywilnym, PS 2019, nr 7–8.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-15

Jak cytować

Michalska-Marciniak, M. (2023). Prawo do apelacji w postępowaniu cywilnym. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(58)/2023), 95–112. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.1.05