Zasady zaskarżania orzeczeń a ochrona praw jednostki w postępowaniu cywilnym

Autor

  • Agnieszka Góra-Błaszczykowska Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2023.1.04

Słowa kluczowe:

postępowanie cywilne, zasady postępowania, prawa człowieka, prawo do sądu, ochrona praw człowieka

Abstrakt

Autorka przyjęła, że zasadami zaskarżania orzeczeń są odnoszące się wyłącznie do tego etapu postępowania, niewystępujące na innych jego etapach. Zawężenie katalogu zasad zaskarżania orzeczeń ma istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony praw jednostki, bo zapewnia przewidywalność czynności procesowych sądu, wywołanych wniesieniem środka zaskarżenia, a nawet samą zapowiedzią jego wniesienia.

Strona musi wiedzieć, czy w ogóle od wydanego w jej sprawie orzeczenia służy środek zaskarżenia, jaki to środek i w jakim terminie może zostać wniesiony. Pozwala to przewidzieć zachowanie przeciwnika procesowego i oczywiście sądu, który będzie rozpoznawał taki środek.

Poważnym utrudnieniem dla ochrony praw stron i innych podmiotów, na których sytuację prawną ma wpływ orzeczenie, jest bardzo rozbudowany w polskim porządku prawnym katalog nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Taka sytuacja nie wpływa pozytywnie na ochronę praw jednostki postępowania cywilnego, budząc jej poważne obawy co do tymczasowości rozwiązania jej problemu prawnego za pomocą orzeczenia sądu

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Berutowicz W., O pojęciu naczelnych zasad postępowania cywilnego, SC 1975, t. 25–26.

Berutowicz W., Zasada dyspozycyjności w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1957.

Bladowski B., Nowy system odwoławczy w postępowaniu cywilnym, Warszawa–Zielona Góra 1996.

Bladowski B., Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2007.

Broniewicz W., Marciniak A., Kunicki I., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2016.

Dolecki H., Ciężar dowodu w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1998.

Dworkin R., Biorąc prawa na poważnie, Warszawa 1998.

Ereciński T., System prawa procesowego cywilnego, t. 3, cz. 1, Środki zaskarżenia, red. J. Gudowski, Warszawa 2013.

Ereciński T., Weitz K., Skarga nadzwyczajna w sprawach cywilnych, PS 2019, nr 2.

Gizbert-Studnicki T., Zasady i reguły prawne, PiP 1988, z. 3.

Góra-Błaszczykowska A., Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Komentarz do art. 367–424 KPC, Warszawa 2020.

Góra-Błaszczykowska A., System prawa procesowego cywilnego, t. 2, cz. 2, Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2016.

Góra-Błaszczykowska A., Zasada równości stron w procesie cywilnym, Warszawa 2008.

Grzegorczyk P., Dopuszczalność i kształt apelacji w postępowaniu cywilnym – perspektywy przyszłej regulacji z uwzględnieniem standardów konstytucyjnych i międzynarodowych [w:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014.

Grzegorczyk P., Weitz K., Konstytucja RP, t. 1, Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

Gudowski J., Pogląd na kasację. Proces cywilny [w:] Nauka. Kodyfikacja. Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, red. P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik, Warszawa 2012.

Hanausek S., System zaskarżania orzeczeń sądowych w nowym polskim postępowaniu cywilnym, SC 1967, t. 9.

Lapierre J., Jodłowski J., Resich Z., Misiuk-Jodłowska T., Weitz K., Postępowanie cywilne, Warszawa 2016.

Machnikowska A., Ewolucja zasad postępowania cywilnego w Polsce [w:] Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r., red. S. Cieślak, seria: Jurysprudencja, Łódź 2020, nr 14.

Michalska-Marciniak M., Definicja pojęcia „instancja” [w:] Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego, red. T. Ereciński, K. Weitz, Warszawa 2010.

Michalska-Marciniak M., Konstytucyjne podstawy środków zaskarżenia w prawie polskim [w:] Wokół problematyki zaskarżania orzeczeń, red. M. Michalska-Marciniak, Sopot 2015.

Michalska-Marciniak M., Zasada instancyjności w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2013.

Michalska-Marciniak M., Zasady zaskarżania orzeczeń [w:] Wokół problematyki zaskarżania orzeczeń, red. M. Michalska-Marciniak, Sopot 2015.

Osajda K., Znaczenie zasad prawa dla wykładni prawa (na przykładzie prawa cywilnego) [w:] Teoria i praktyka wykładni prawa: materiały konferencji naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbytej w dniu 27 lutego 2004 r., red. P. Winczorek, Warszawa 2005.

Siedlecki W., System prawa procesowego cywilnego, t. 2, Postępowanie rozpoznawcze przed sądami pierwszej instancji, red. Z. Resich, Warszawa 1987.

Sokolewicz W., Komentarz do artykułu 7 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 5, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.

Tuleja P., Komentarz do art. 7 Konstytucji RP, red. M. Safjan, L. Bosek, Legalis 2022.

Waśkowski E., Podręcznik procesu cywilnego, Wilno 1932.

Wiśniewski T., Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2013.

Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 1997.

Zembrzuski T., Komplementarność nadzwyczajnych środków zaskarżenia [w:] Wokół problematyki zaskarżania orzeczeń, red. M. Michalska-Marciniak, Sopot 2015.

Zieliński M., Konstytucyjne zasady prawa [w:] Charakter i struktura norm Konstytucji, red. J. Trzciński, Warszawa 1997.

Zirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa, Kraków 2000.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-15

Jak cytować

Góra-Błaszczykowska, A. (2023). Zasady zaskarżania orzeczeń a ochrona praw jednostki w postępowaniu cywilnym. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(58)/2023), 75–94. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.1.04