E pluribus unum? O optymalny model procedury cywilnej w sprawach spornych – uwagi na tle Modelowych Europejskich Reguł Postępowania Cywilnego

Autor

  • Andrzej Olaś Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.12

Słowa kluczowe:

model postępowania cywilnego, jednolitość postępowania cywilnego, Modelowe Europejskie Reguły Postępowania Cywilnego ELI/UNIDROIT

Abstrakt

Artykuł stanowi głos w dyskusji nad pożądanym normatywnym modelem postępowania cywilnego rozpoznawczego w sprawach spornych w aspekcie dążenia do jego ujednolicenia bądź też alternatywnie dalszej dywersyfikacji. Punktem odniesienia dla prowadzonych rozważań są rozwiązania zaproponowane w Modelowych Europejskich Regułach Postępowania Cywilnego ELI/UNIDROIT. W ślad za tymi rozwiązaniami autor opowiada się za możliwie daleko posuniętą unifikacją procedury cywilnej w sprawach spornych opartej na maksymalnie elastycznej regulacji procesowej zakładającej szerokie kompetencje sędziowskie w zakresie kierowania i zarządzania postępowaniem, realizowane w sposób podporządkowany dążeniom do urzeczywistnienia celu i funkcji procesu oraz naczelnych zasad procesowych, ze szczególną rolą zasady współdziałania sądu i stron oraz zasady proporcjonalności.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Derlatka J., Ustalenie zasadności lub wysokości świadczenia przy zastosowaniu wiadomości specjalnych w postępowaniu uproszczonym, „Polski Proces Cywilny” 2021, nr 1.

Flejszar R., Zasada dyspozycyjności w procesie cywilnym, Warszawa 2016.

Karolczyk B., Formułowanie twierdzeń pozwu oraz zasada „da mihi factum dabo tibi ius” w postępowaniu zwyczajnym w świetle nowelizacji KPC, „Monitor Prawniczy” 2013, nr 7.

Kostwiński M., Merytoryczne rozpoznanie sprawy w procesie cywilnym w ramach konstrukcji odwrócenia sporu, Warszawa 2019.

Kostwiński M., Postępowanie nakazowe i upominawcze po nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. a postulat szybkości postępowania cywilnego oraz zasada równości [w:] Jurysprudencja 14. Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r., red. S. Cieślak, Łódź 2021.

May J., Wpływ zmian normujących postępowanie uproszczone na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (wybrane zagadnienia), „Polski Proces Cywilny” 2021, nr 3.

Mikelénas V., The Proposed ALI/UNIDROIT Principles and Rules of Transnational Civil Procedure and the New Code of Civil Procedure in Lithuania, „Uniform Law Review” 2001, no. 4.

Ojczyk J., Rojek-Socha P., Odrębna procedura cywilna ma wzmocnić pozycję konsumentów, Prawo.pl, 30 listopada 2020, https://www.prawo.pl/biznes/odrebna-procedura-cywilna-wsprawach-konsumentow-nowelizacja-kpc,504828.html.

Olaś A., Elektroniczne postępowanie upominawcze po zmianach na mocy nowelizacji z 4.7.2019 r. [w:] Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. w praktyce, red. K. Flaga-Gieruszyńska, R. Flejszar, M. Malczyk, Warszawa 2020.

Olaś A., Postępowanie uproszczone po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [w:] Reforma czy kolejna nowelizacja? Uwagi na tle ustawy z 4.7.2019 r. zmieniającej KPC, red. P. Rylski, Warszawa 2020.

Olaś A., W stronę modelowego Europejskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego: od Projektu Storme do Modelowych Europejskich Reguł Postępowania Cywilnego, „Przegląd Sądowy” 2021, nr 9.

Schiling M., Die „principes directeurs” des französischen Zivilprozesses, Berlin 2002.

Skibińska M., Pominięcie przepisów o postępowaniu uproszczonym a sprawniejsze rozwiązanie sporu – próba oceny możliwości zastosowania art. 505 § 3 KPC, „Monitor Prawniczy” 2021, nr 14.

Skibińska M., Zakres przedmiotowy postępowania uproszczonego a sprawność postępowania w świetle znowelizowanego art. 505 k.p.c., „Polski Proces Cywilny” 2021, nr 3.

Stürner R., Rola myśli dogmatycznej w prawie procesowym cywilnym, „Polski Proces Cywilny” 2017, nr 3.

Weitz K., Związanie sądu granicami żądania w procesie cywilnym [w:] Aurea praxis. Aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. 1, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-20

Jak cytować

Olaś, A. (2022). E pluribus unum? O optymalny model procedury cywilnej w sprawach spornych – uwagi na tle Modelowych Europejskich Reguł Postępowania Cywilnego. Gdańskie Studia Prawnicze, (5(57)/2022), 294–311. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.12