Celowość utrzymania postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy jako postępowania odrębnego

Autor

  • Joanna May Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.10

Słowa kluczowe:

postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy, postępowanie odrębne, proces cywilny

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy, a uszczegóławiając – ocenie celowości utrzymania go wobec tak znacznej liczby postępowań odrębnych, które rozbijają coraz mniej jednolity model procesu cywilnego. Dla dokonania właściwej analizy tytułowego zagadnienia autorka w pierwszej kolejności przybliża genezę postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy na tle systemu organów ochrony prawnej w sporach pracowniczych, następnie wyjaśnia przyczyny wprowadzenia tego postępowania, przedstawiając charakteryzujące go odrębności, na zakończenie zaś uzasadnia celowość dalszej klasyfikacji postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy w katalogu postępowań odrębnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Baran K.W. [w:] System prawa pracy, t. 6: Procesowe prawo pracy, red. idem, Warszawa 2016.

Baran K.W., Work certificate after the amendment of 16 may 2019 to the Labour Code and the Code of Civil Procedure, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2019, nr 4.

Dziadzio A. [w:] System prawa pracy, t. 6: Procesowe prawo pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2016.

Ereciński T., Dalsze zmiany czy nowy Kodeks postępowania cywilnego? [w:] Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, red. K. Markiewicz, Warszawa 2011.

Ereciński T., O uwarunkowaniach, potrzebie oraz zakresie nowego Kodeksu postępowania cywilnego, „Polski Proces Cywilny” 2010, nr 1.

Ereciński T., Postępowania odrębne de lege lata i de lege ferenda [w:] Ewolucja postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego, Szczecin–Niechorze, 28–30.9.2007 r., red. H. Dolecki, K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2009.

Ereciński T. [w:] Postępowanie rozpoznawcze przed sądami pierwszej instancji, red. Z. Resich, seria: System Prawa Procesowego Cywilnego, t. 2, Wrocław 1987.

Florek L., Ochrona pracowników jako słabszej strony stosunku pracy [w:] Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, red. M. Boratyńska, Warszawa 2016.

Góra-Błaszczykowska A. [w:] System prawa pracy, t. 6: Procesowe prawo pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2016.

Grzegorczyk P., Postępowania odrębne w świetle projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego [w:] Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, red. K. Markiewicz, Warszawa 2011.

Jędrzejewska M. [w:] Postępowanie rozpoznawcze przed sądami pierwszej instancji, red. Z. Resich, seria: System Prawa Procesowego Cywilnego, t. 2, Wrocław 1987.

Kolasiński K., Prawo pracy i zabezpieczenia społeczne, Toruń 1999.

Kunicki I. [w:] W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020.

Machnikowska A. [w:] System prawa pracy, t. 6: Procesowe prawo pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2016.

Manowska M., Postępowania odrębne w procesie cywilnym, Warszawa 2010.

May J. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, t. 2, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2020.

May J., Rola sądu w wybranych postępowaniach odrębnych na przykładzie postępowania w sprawach gospodarczych i postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy [w:] Nowelizacja postępowania cywilnego. Wpływ zmian na praktykę sądową, red. M. Białecki, S. Kotas-Turoboyska, F. Manikowski, E. Szczepanowska, Warszawa 2021.

May J., Wyroki sądu pierwszej instancji [w:] Rozstrzygnięcia sądowe w postępowaniu cywilnym, red. M. Rzewuski, Warszawa 2021.

Oklejak A., Co dalej z Kodeksem postępowania cywilnego w czterdziestolecie jego istnienia? [w:] Czterdziestolecie Kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem (7–9.10.2005 r.), red. I. Ratusińska, Kraków 2006.

Prusinowski P. [w:] Postępowanie procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2021.

Siedlecki W., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 1977.

Świątkowski A.M. [w:] System prawa pracy, t. 6: Procesowe prawo pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2016.

Walasik M., Zakres regulacji nowego kodeksu postępowania cywilnego [w:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Katowice–Kocierz, 26–29 września 2013 r., red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014.

Weitz K., Czy nowa kodyfikacja postępowania cywilnego?, „Państwo i Prawo” 2007, z. 3.

Zedler F., Co dalej z Kodeksem postępowania cywilnego [w:] Czterdziestolecie Kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem (7–9.10.2005 r.), red. I. Ratusińska, Kraków 2006.

Zieliński A., Ochrona roszczeń pracowników w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1969.

Zieliński A., Uprzywilejowanie niektórych rodzajów roszczeń w postępowaniu cywilnym [w:] Studia z prawa postępowania cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Zbigniewa Resicha, red. M. Jędrzejewska, T. Ereciński, Warszawa 1985.

Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu, cz. 1: Ogólna, Warszawa–Kraków 1986.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-20

Jak cytować

May , J. . (2022). Celowość utrzymania postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy jako postępowania odrębnego. Gdańskie Studia Prawnicze, (5(57)/2022), 279–293. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.10