Model sądowej kontroli decyzji administracyjnych (na przykładzie spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz postępowań regulacyjnych). Postulaty de lege ferenda

Autor

  • Łukasz Błaszczak Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.09

Słowa kluczowe:

postępowanie cywilne, postępowanie administracyjne, odwołanie, powództwo, decyzja administracyjna, sąd administracyjny, sprawa cywilna

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki sądowej kontroli decyzji administracyjnych sprawowanej przez sąd powszechny na przykładzie spraw regulacyjnych. Sprawy te znajdują odzwierciedlenie w kodeksie postępowania cywilnego i są rozpatrywane w modelu postępowań odrębnych. Opracowanie zmierza do wykazania, że ze względu na liczne problemy praktyczne, jakie wynikają z połączenia procedury administracyjnej oraz procedury cywilnej, konieczna jest interwencja ustawodawcy. Zmiana przepisów w kodeksie postępowania cywilnego powinna iść w kierunku zupełnej rezygnacji z możliwości rozpatrywania tych spraw przez sąd powszechny i przekazania ich do kompetencji sądów administracyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.

Bernatt M., Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji i konsumentów, Warszawa 2011.

Bernatt M., W sprawie kontroli sądowej postępowania przed Prezesem UOKiK, „Państwo i Prawo” 2013, z. 3.

Błaszczak Ł., Charakter prawny zażalenia na postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w świetle Kodeksu postępowania cywilnego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2015, t. 96.

Błaszczak Ł., Problematyka sprawy cywilnej i drogi sądowej w kontekście zagadnienia sprawy konstytucyjnej i domniemania drogi sądu powszechnego z art. 177 Konstytucji [w:] Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, red. idem, Wrocław 2015.

Błaszczak Ł., Bernatt M. [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. T. Skoczny, Warszawa 2014.

Błaszczak Ł., Szydło M., Sprawa antymonopolowa jako przykład sprawy administracyjnej oraz sprawy gospodarczej, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 7–8.

Broniewicz W., Czy potrzebny jest nowy kodeks postępowania cywilnego?, „Państwo i Prawo” 2004, z. 4.

Ereciński T., O potrzebie nowego kodeksu postępowania cywilnego, „Państwo i Prawo” 2004, z. 4.

Ereciński T., Postępowanie w sprawach o przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym, „Państwo i Prawo” 1991, z. 1.

Ereciński T., Gudowski J., Iwulski J., Komentarz do prawa o ustroju sądów i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Warszawa 2002.

Flaga-Gieruszyńska K. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa 2011.

Flejszar R., Komentarz do art. 479 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 425–729, t. I B, red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2020.

Flejszar R., Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz, Warszawa 2006.

Frey R., Odwołanie od decyzji Prezesa UTK [w:] Dostęp do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym, red. K. Flaga-Gieruszyńska, R. Flejszar, E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2021.

Gronowski S., Ustawa antymonopolowa. Komentarz, Warszawa 1999.

Hauser R., Nieporozumienia wokół charakteru orzeczeń sądów administracyjnych [w:] Ratio est anima legis. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego, red. J. Góral et al., Warszawa 2007.

Hauser R., Rozstrzyganie sporów o właściwość między sądami administracyjnymi a powszechnymi [w:] Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, Warszawa 2011.

Hauser R. [w:] System prawa administracyjnego. Instytucje prawa administracyjnego, t. 1, red. idem, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2015.

Hauser R., Kabat A., Właściwość sądów administracyjnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, nr 2.

Kmiecik Z., Postępowanie w sprawach ochrony konkurencji a koncepcja procedury hybrydowej, „Państwo i Prawo” 2002, z. 4.

Krześ S., Sikorski A., Komentarz do art. 479 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2021.

Małysa-Ptak K., Kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy powszechne, Warszawa 2019.

Muras Z., Specyfika postępowania odwoławczego w sprawach z zakresu regulacji energetyki. Kilka uwag o postępowaniach hybrydowych, „Wrocławskie Studia Sądowe” 2018, nr 2.

Oklejak A., Co dalej z kodeksem postępowania cywilnego w czterdziestolecie jego istnienia? [w:] Czterdziestolecie Kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem (7–9.10.2005 r.), red. I. Ratusińska, Kraków 2006.

Osowy P., Kontrola administracji publicznej w sądowym postępowaniu cywilnym (zarys problematyki) [w:] Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu, red. J. Posłuszny, Z. Czarnik, R. Sawuła, Przemyśl–Rzeszów 2009.

Piasecki K., Postępowanie sporne rozpoznawcze, Warszawa 2004.

Sanetra W., Właściwość sądów powszechnych (sądów pracy i ubezpieczeń społecznych) i sądów administracyjnych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych [w:] Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i sądów powszechnych, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, Warszawa 2011.

Siedlecki W., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 1977.

Skoczny T. [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. idem, Warszawa 2014.

Stefaniuk M., Sądowa kontrola decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach ochrony konkurencji na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, „Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie” 2010, t. 3.

Turliński A., Miejsce sądu ochrony konkurencji i konsumentów w systemie organów ochrony prawnej [w:] Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), red. C. Banasiński, Warszawa 2005.

Weitz K., Czy nowa kodyfikacja postępowania cywilnego?, „Państwo i Prawo” 2007, z. 3.

Weitz K., Gajda-Roszczynialska K., Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, regulacji energetyki, regulacji telekomunikacji i poczty oraz regulacji transportu kolejowego [w:] Postępowanie sądowe z udziałem przedsiębiorców, red. T. Wiśniewski, seria: System Prawa Handlowego, t. 7, Warszawa 2013.

Więckowski R., Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnych, Kraków 1991.

Wróbel A., Postępowanie sądowoadministracyjne [w:] Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowadministracyjne, red. K. Chorąży, W. Taras, A. Wróbel, Warszawa 2009.

Zedler F., Co dalej z kodeksem postępowania cywilnego? [w:] Czterdziestolecie Kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem (7–9.10.2005 r.), red. I. Ratusińska, Kraków 2006.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-20

Jak cytować

Błaszczak , Łukasz . (2022). Model sądowej kontroli decyzji administracyjnych (na przykładzie spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz postępowań regulacyjnych). Postulaty de lege ferenda. Gdańskie Studia Prawnicze, (5(57)/2022), 256–278. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.09