Stosunek pomiędzy postępowaniem egzekucyjnym a postępowaniami restrukturyzacyjnymi – wybrane zagadnienia

Autor

  • Kinga Flaga-Gieruszyńska Uniwersytet Szczeciński

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.05

Słowa kluczowe:

postępowania restrukturyzacyjne, postępowanie egzekucyjne, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, umorzenie postępowania egzekucyjnego, uchylenie zajęcia

Abstrakt

Autorka poddaje analizie relację pomiędzy postępowaniem egzekucyjnym a poszczególnymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi, mającą kluczowe znaczenie dla realizacji układu z wierzycielami. Postępowania restrukturyzacyjne jako postępowania, których celem jest zapewnienie kontynuacji działalności dłużnika, z jednoczesnym zabezpieczeniem słusznych interesów wierzycieli, nie mają charakteru egzekucji generalnej, co jednoznacznie kształtuje ich relację wobec postępowania egzekucyjnego. To ostatnie postępowanie zmierza do zabezpieczenia indywidualnego interesu wierzyciela egzekwującego z zastosowaniem instrumentów opartych na przymusie państwowym, co czyni je ciągiem czynności o odmiennym charakterze niż postępowania restrukturyzacyjne. W konsekwencji ustawodawca wprowadza regułę prymatu postępowania restrukturyzacyjnego z uwagi na możliwość pogodzenia idei utrzymania działalności dłużnika z ochroną słusznych interesów wierzycieli. Co istotne, niektóre ze szczegółowych rozwiązań odnoszących się do tej problematyki budzą daleko idące wątpliwości interpretacyjne, co wymaga szczególnej uwagi, zwłaszcza z perspektywy praktyki organów egzekucyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2015.

Adamus R., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2019.

Adamus R., Problem przekazania do masy układowej w przyspieszonym postępowaniu układowym sum uzyskanych w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2020, nr 3.

Chrapoński D., Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na postępowania egzekucyjne i zabezpieczające przeciwko dłużnikowi, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2016, nr 4.

Forysiak K., Medyński M., Pozycja banku jako wierzyciela w toku postępowania sanacyjnego – uwagi ogólne okiem dłużnika, „Monitor Prawa Bankowego” 2016, nr 12.

Gil I., Relacje postępowania egzekucyjnego do postępowania restrukturyzacyjnego oraz współpraca komornika sądowego i zarządcy ustanowionego w postępowaniu sanacyjnym [w:] Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego. Zbiór studiów, red. A. Góra-Błaszczykowska, I. Gill, K. Flaga-Gieruszyńska, Sopot 2017.

Gil I., Wpływ ogłoszenia upadłości i wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych na cywilne postępowania egzekucyjne i zabezpieczające, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2017, nr 2.

Gil I., Współpraca komornika sądowego z zarządcą w postępowaniu sanacyjnym [w:] Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego. Zbiór studiów, red. A. Góra-Błaszczykowska, I. Gil, K. Flaga-Gieruszyńska, Sopot 2017.

Głodowski W., Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na postępowanie egzekucyjne [w:] Transformacje postępowania cywilnego w postępowaniach wykonawczych, red. I. Gil, Sopot 2017.

Gurgul S., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2020.

Klich A., Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, Sopot 2020.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Artykuły 730–1088, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2021.

Kubiczka M., Sokoła B., Przesłanki prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w świetle jego celu, „Doradca Restrukturyzacyjny” 2015, nr 2.

Kwiatkowski D., Kosmal R., Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2020.

Malmuk-Cieplak A., Wpływ postępowania upadłościowego, „Polski Proces Cywilny” 2015, nr 3.

Marciniak A., Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019.

Merczyński B., Murawska M., Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na postępowania sądowe i egzekucyjne, „Monitor Prawa Bankowego” 2015, nr 12.

Pietruszyńska M., Zimmerman P., Skutki niedostatecznego zabezpieczenia roszczeń banku w kontekście możliwości prowadzenia egzekucji w stosunku do dłużnika, „Monitor Prawa Bankowego” 2013, nr 3.

Prawo restrukturyzacyjne, red. P. Filipiak, A. Hrycaj, Warszawa 2020.

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, red. A. Hrycaj, Warszawa 2020.

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, seria: System Prawa Handlowego, t. 6, Warszawa 2017.

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, red. A. Machowska, Warszawa 2020.

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, red. A. Torbus, A. Witosz, Warszawa 2016.

Sierakowski B., Pozycja wierzyciela rzeczowego w postępowaniu sanacyjnym – zagadnienia wybrane, „Monitor Prawa Handlowego” 2017, nr 4.

Zieliński A., Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2019.

Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2018.

Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2020.

Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2022.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-20

Jak cytować

Flaga-Gieruszyńska , K. . (2022). Stosunek pomiędzy postępowaniem egzekucyjnym a postępowaniami restrukturyzacyjnymi – wybrane zagadnienia. Gdańskie Studia Prawnicze, (5(57)/2022), 121–144. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.05