Okoliczności zastosowania art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce

Autor

  • Andrzej Szmyt Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.08

Słowa kluczowe:

praworządność, niezależność sądów, art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, Konstytucja

Abstrakt

Zmiany ustawowe wprowadzone w Polsce po roku 2015 w odniesieniu do władzy sądowniczej (Trybunału Konstytucyjnego, sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, jak również Krajowej Rady Sądownictwa) wywołały debatę na temat poszanowania zasady praworządności w Polsce, a w konsekwencji – uruchomienie w odniesieniu do Polski procedury z art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej. Obawy Komisji Europejskiej wzbudziły przede wszystkim dwie kwestie – brak niezależnej i zgodnej z prawem kontroli zgodności prawa z Konstytucją oraz przyjęcie przez polski parlament nowych przepisów ustawowych, dotyczących systemu sądownictwa, które zwiększają zagrożenie dla niezależności sądów oraz praworządności w Polsce. Autor szczegółowo przedstawia zarówno treść i przesłanki zastosowania art. 7 ust. 1 Traktatu, jak i okoliczności oraz konsekwencje zastosowania przewidzianej tam procedury w odniesieniu do Polski.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barcz J., “Unia Europejska wobec niepraworządnego państwa członkowskiego”, Państwo i Prawo 2019, no. 1.

Rulka M., “Unijna kontrola praworządności – uwagi de lege ferenda”, Studia Europejskie 2016, no. 2.

Rytel-Warzocha A., Szmyt A., “Dispute over the reform of the ‚Third power’ in Poland” [in:] Constituent power v. review of constitutionality: collection of papers from the Bratislava legal forum 2018, eds J. Andraŝko, J. Hamulak, Bratislava 2018.

Rytel-Warzocha A., Szmyt A., “The new law of 2016 on the Constitutional Tribunal in Poland”, Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia 2016, no. 19.

Rytel-Warzocha A., Uziębło P., “National Council of the Judiciary as the guardian of the independence of judges and courts in Poland in the light of recent legislative amendments” [in:] The International Conference “European Union’s History, Culture and Citizenship”, Bucharest 2017.

Szmyt A., “Destruction of the Constitutional Tribunal in Poland in the Light of Opinions of the Ve- nice Commission” [in:] Giustizia e Constitutione agli albori del XXI Secolo, a cura di Luca Mazetti e Elena Ferioli, Bonomo Editore, vol. 1, Bologna 2017.

Szmyt A., “Ocena zgodności z Konstytucją RP projektu nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych” [in:] Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczy- pospolitej Polskiej, eds Z. Witkowski, J. Jirasek, K. Skotnicki, M. Serowaniec, Toruń 2017.

Szmyt A., “Some Remarks on the Amendment to the Act on the National Council of the Judiciary in Poland” [in:] The International Conference “European Union’s History, Culture and Citizen- ship”, Bucharest 2018.

Szmyt A., “Trudne czasy ‘trzeciej władzy’ w Polsce lat 2015–2018” [in:] Nadanie Profesorowi Andrzejowi Szmytowi tytułu doktora honoris causa Kijowskiego Uniwersytetu Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, eds J. Boszycki, A. Rytel-Warzocha, Gdańsk–Kiev 2018.

Szmyt A., “W kręgu sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego (uwagi w związku z poselskim projektem ustawy wniesionym do Sejmu 10 lutego i wycofanym 8 czerwca 2016 r.)” [in:] Demo- kracja, teoria prawa, sądownictwo konstytucyjne, eds M. Aleksandrowicz et al., Białystok 2018.

Szmyt A., “W sprawie niepublikowanych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego” [in:] Orzecznictwo sądowe jako źródło prawa, eds H. Olszewski, M. Chmaj, Opole 2018 (in print).

Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne, eds J. Barcz, A. Zawidzka-Łojek, Warsaw 2018.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-11

Jak cytować

Szmyt, A. . (2020). Okoliczności zastosowania art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), 119–129. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.08