Aktualne problemy władzy sądowniczej w Polsce

Autor

  • Anna Rytel-Warzocha University of Gdańsk

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.06

Słowa kluczowe:

niezależne sądownictwo, podział władzy, Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, sądy powszechne

Abstrakt

Od 2015 r., kiedy większość miejsc w parlamencie, a także urząd Prezydenta RP zdobyło obecne ugrupowanie rządzące, przeprowadzono szereg reform konstytucyjnych, z których najważniejsze dotyczą wymiaru sprawiedliwości. Już w 2015 r. istotnej zmianie uległy przepisy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, a w 2016 r. uchwalone zostały zupełnie nowe ustawy w tym zakresie. W kolejnych latach reformy dotyczyły sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Od tego czasu problemy „trzeciej władzy”, które mają określone konsekwencje dla obywateli, stały się jednym z wiodących tematów debaty publicznej w Polsce. Debata na ten temat, zwłaszcza w kontekście obawy przed naruszeniem praworządności w Polsce, wykroczyła również poza granice Polski. Obawy o negatywny wpływ przeprowadzonych reform sądownictwa na niezawisłość sędziów i niezależność sądów w Polsce wyraziły Komisja Wenecka, Komisja Europejska, Parlament Europejski, a wreszcie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bałaban A., “Krajowa Rada Sądownictwa – regulacja konstytucyjna i rola w systemie władzy sądowniczej” [in:] Sądy i Trybunały w konstytucji i w praktyce, ed. W. Skrzydło, Warszawa 2005.

Chmaj M., Opinia na temat zgodności z Konstytucją RP poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw [druk sejmowy 1491] w zakresie zgodności z Konstytucją RP umocowania Ministra Sprawiedliwości do powoływania prezesów sądów bez udziału organów samorządu sędziowskiego i zgodności z Konstytucją RP powoływania na prezesów sądów sędziów z innych sądów, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=1491 (accessed: 2020.09.23).

Grajewski K., “Założenia i rzeczywistość władzy sądowniczej – uwagi w dwudziestą rocznicę wejścia w życie Konstytucji III Rzeczypospolitej”, Przegląd Konstytucyjny 2018, no. 1.

Grajewski K., “Zmiany statusu prawnego Krajowej Rady Sądownictwa” [in:] Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej, ed. Z. Witkowski et al., Toruń 2017.

Hauser R., “Odrębność władzy sądowniczej w doktrynie i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego – zagadnienia wstępne”, Krajowa Rada Sądownictwa 2015, no. 1 (26).

Jabłoński M., Opinia na temat zgodności z Konstytucją RP poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw [druk sejmowy 1491] w zakresie zgodności z Konstytucją RP umocowania Ministra Sprawiedliwości do powoływania prezesów sądów bez udziału organów samorządu sędziowskiego i zgodności z Konstytucją RP powoływania na prezesów sądów sędziów z innych sądów, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=1491 (accessed: 2020.09.23).

Rytel-Warzocha A., “The dispute over the Constitutional Tribunal in Poland and its impact on the protection of constitutional rights and freedoms” [in:] International Comparative Juris-prudence 2017, vol. 3, no. 2.

Rytel-Warzocha A., “The role and scope of powers of the Constitutional Tribunal in Poland” [in:] Proceedings of The International Conference, European Union’s History, Culture and Citizenship 2018, vol. 11.

Rytel-Warzocha A., Uziębło P., “National Council of the Judiciary as the guardian of the independence of judges and courts in Poland in the light of recent legislative amendments” [in:] The International Conference European Union’s History, Culture and Citizenship 2017, vol. 10.

Sadurski W., https://polskatimes.pl/siedem-grzechow-glownych-polskiego-wymiaru-sprawiedliwosci/ar/c1-14759822 (accessed: 2020.09.23).

Sarnecki P., “Krajowa Rada Sądownictwa” [in:] Trzecia władza. Sądy i Trybunały w Polsce, ed. A. Szmyt, Gdańsk 2008.

Skotnicki K., Opinia prawna o zgodności z Konstytucją RP projektu nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1491), http://www. sejm.gov.pl/sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=1491 (accessed: 2020.09.23).

Szmyt A., Opinia prawna o zgodności z Konstytucją RP projektu nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1491), http://www. sejm.gov.pl/sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=1491 (accessed: 2020.09.23).

Szmyt A., “Some remarks on the amendment to the act on the National Council of the Judiciary in Poland” [in:] The International Conference European Union’s History, Culture and Citizenship 2018, vol. 11.

Tuleja P., “Konstytucyjne kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa” [in:] Trzecia władza. Sądy i Trybunały w Polsce, ed. A. Szmyt, Gdańsk 2008.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-11

Jak cytować

Rytel-Warzocha, A. . (2020). Aktualne problemy władzy sądowniczej w Polsce. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), 90–105. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.06