Prawo gminy do wniesienia odwołania od zarządzenia zastępczego wojewody o zakazie zgromadzenia wydanego w trybie art. 26b ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach

Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2018 r., III SZP 1/18

Autor

  • dr Katarzyna Szlachetko Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.12

Słowa kluczowe:

zarządzenie zastępcze wojewody, samodzielność gminy, ochrona sądowa, zgromadzenia publiczne

Abstrakt

Uchwałą z dnia 28 marca 2018 r. (III SZP 1/18) Sąd Najwyższy w składzie powiększonym rozstrzygnął, że organ gminy jest uprawniony do wniesienia odwołania od zarządzenia zastępczego wojewody o zakazie zgromadzenia wydanego w trybie art. 26b ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 408), a także jest stroną w postępowaniu toczącym się na skutek odwołania organizatora zgromadzenia od takiego zarządzenia. Należy w pełni podzielić pogląd Sądu Najwyższego, że organ gminy ma interes prawny w złożeniu odwołania od zarządzenia zastępczego wojewody zakazującego organizacji zgromadzenia. Sąd Najwyższy uwzględnił w uzasadnieniu orzeczenia zarówno dualizm prawny zarządzenia zastępczego wojewody, jak i domniemanie właściwości sądu powszechnego. Wykładnia przedstawiona w glosowanej uchwale zapewnia gminie sądową ochronę samodzielności w wykonywaniu zadań zleconych dotyczących organizowania zgromadzeń.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamiak B., Borkowski J., Instytucje prawne sądowej ochrony samodzielności gminy, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 1–2.

Borówka K., Zarządzenie zastępcze wojewody, Warszawa 2018.

Dolnicki B., Skutki prawne zarządzenia zastępczego wydanego przez wojewodę jako organ nadzoru nad samorządem terytorialnym [w:] Jakość administracji publicznej. The quality of public administration. Międzynarodowa konferencja naukowa, Cedzyna k. Kielc, 24–26 września 2004 r., red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2004.

Gajewski S., Jakubowski A., Prawo o zgromadzeniach. Komentarz, Warszawa 2017.

Hauser R., Rozstrzyganie sporów o właściwość między sądami administracyjnymi a powszechnymi [w:] Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, Warszawa 2011.

Hauser R., Kabat A., Właściwość sądów administracyjnych,„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, z. 4.

Jagoda J., Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2011.

Jagoda J., Roszczenia cywilnoprawne (odszkodowawcze) jednostek samorządu terytorialnego [w:] Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego, red. J. Korczak, Wrocław 2018.

Jerominek M., Zarządzenie zastępcze wojewody w świetle przepisów ustaw samorządowych,„Przegląd Prawa Publicznego” 2007, nr 7–8.

Woś T., Status procesowy gminy i jej organów w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 4.

Wronkowska S., W sprawie bezpośredniego stosowania Konstytucji, „Państwo i Prawo” 2000, z. 9.

Żukowski K., Decyzja administracyjna [w:] Leksykon prawa administracyjnego materialnego. 100 podstawowych pojęć, red. T. Bąkowski, K. Żukowski, Warszawa 2016.

Pobrania

Opublikowane

2020-03-23

Jak cytować

Szlachetko, K. . (2020). Prawo gminy do wniesienia odwołania od zarządzenia zastępczego wojewody o zakazie zgromadzenia wydanego w trybie art. 26b ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach: Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2018 r., III SZP 1/18. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(45)/2020), 166–177. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.12