Niedopuszczalność skargi konstytucyjnej na akt prawa miejscowego o charakterze generalno-konkretnym (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego)

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2004 r., SK 42/02

Autor

  • dr hab. Mariusz Bogusz Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.10

Słowa kluczowe:

kontrola konstytucyjności prawa miejscowego, rozgraniczenie kompetencji pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym a sądami administracyjnymi, akt normatywny generalno-abstrakcyjny

Abstrakt

Komentowane postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2004 r. (SK 42/02) dotyczy problemu rozgraniczenia kompetencji w zakresie kontroli konstytucyjności prawa miejscowego (prawa lokalnego) w Polsce pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym a sądami administracyjnymi. W postanowieniu z dnia 6 października 2004 r. Trybunał Konstytucyjny dopuścił możliwość badania – w trybie skargi konstytucyjnej – konstytucyjności aktów prawa miejscowego, jednakże takich jedynie, które mają charakter generalno-abstrakcyjny, a nie generalno-konkretny (jak np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego). Glosator analizuje stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, opatrując je pewnym zastrzeżeniem.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II, red. J. Zimmermann, Warszawa 2017.

Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999.

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

Czeszejko-Sochacki Z., Skarga konstytucyjna w prawie polskim, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 1. Czeszejko-Sochacki Z., Skarga konstytucyjna – niektóre dylematy procesowe, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 6.

Dąbek D., Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz–Kraków 2004.

Dąbek D., Prawo miejscowe w konstytucyjnym systemie źródeł prawa [w:] Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, red. A. Szmyt, Warszawa 2005.

Frankiewicz E., Szewczyk M., Generalny akt administracyjny, „Państwo i Prawo” 2003, z. 12. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom 2, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Tom 1. Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

Kręcisz W., Zakrzewski W., Skarga konstytucyjna a kontrola konstytucyjności prawa miejscowego, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 5.

Raport zespołu eksperckiego z prac w latach 2012–2016. Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym, red. Z. Kmieciak, Warszawa 2017.

Repel J., Przedmiotowy zakres skargi konstytucyjnej [w:] Skarga konstytucyjna, red. J. Trzciński, Warszawa 2000.

Rymarz F., Problem prawa miejscowego jako przedmiot skargi konstytucyjnej, „Przegląd Sądowy” 1999, nr 5.

System prawa administracyjnego. Tom 2. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.

Szewczyk E., Szewczyk M., Generalny akt administracyjny, Warszawa 2014.

Szewczyk M., Prawo miejscowe w świetle przepisów nowej Konstytucji RP, „Przegląd Legislacyjny” 1997, nr 4.

Pobrania

Opublikowane

2020-03-23

Jak cytować

Bogusz, M. . (2020). Niedopuszczalność skargi konstytucyjnej na akt prawa miejscowego o charakterze generalno-konkretnym (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego): Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2004 r., SK 42/02. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(45)/2020), 144–152. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.10