Prawne i ekonomiczne aspekty samorządowego długu publicznego w perspektywie długookresowej

Autor

  • dr Henryk Gawroński Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.07

Słowa kluczowe:

jednostki samorządu terytorialnego, samorządowy dług publiczny, nstrumenty ograniczające dług publiczny, nadwyżka operacyjna, programy naprawcze

Abstrakt

Każda jednostka samorządu terytorialnego prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie przyjętego budżetu. Łączna kwota długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2018 r. wyniosła 76,1 mld zł. Celem artykułu jest zidentyfikowanie, analiza oraz dokonanie oceny prawnych i ekonomicznych aspektów samorządowego długu publicznego. Autor analizuje podstawy prawne samorządowego długu publicznego oraz przedstawia instrumenty ograniczające i monitorujące zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, jak również nadwyżkę operacyjną jako wskaźnik ich sytuacji finansowej. W części empirycznej badania zaprezentowano z kolei analizę tendencji zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004–2018 oraz wskazano podstawy realizacji programów naprawczych wraz z ich przykładami.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bank danych lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [dostęp: 21.08.2019].

Baza teleadresowa JST według stanu na dzień 7 maja 2019 r., http://administracja.mswia.gov.pl [dostęp: 21.08.2019].

Dobry plan dla Elbląga [w:] Ranking zmian zadłużenia samorządów w latach 2014–2017, „Wspólnota” 2018, ranking nr 24.

Galiński P., Uwarunkowania oceny zdolności kredytowej JST, „Finanse Komunalne” 2018, nr 6. Gonet W., Granice zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2018, nr 56.

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2014, GUS, Warszawa 2015.

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2017, GUS, Warszawa 2018.

Informacja z wykonania budżetów JST za 2018 r., Rada Ministrów, Warszawa 2019.

Jastrzębska M., Nadmierne zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie, „Finanse Komunalne” 2016, nr 6.

Jastrzębska M., Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2016, nr 125.

Jastrzębska M., Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2009.

Kluza K., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2019. Kornberger-Sokołowska E., Finanse lokalne i regionalne w Konstytucji RP [w:] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, red. P.J. Lewkowicz, J. Stankiewicz, Białystok 2010.

Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Warszawa 2019.

Sprawozdanie z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku, Krajowa Rada RIO, Warszawa 2019.

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2014 rok. Informacja o wykonaniu budżetów JST, Rada Ministrów, Warszawa 2015.

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2018 rok. Informacja z wykonania budżetów JST za 2018 r., Rada Ministrów, Warszawa 2019.

Swianiewicz P., Łukomska J., Ranking zadłużenia samorządów w 2014 roku,„Wspólnota”2015, ranking nr 18.

Swianiewicz P., Łukomska J., Zdolność kredytowa samorządów, „Wspólnota” 2017, ranking nr 23.

Pobrania

Opublikowane

2020-03-23

Jak cytować

Gawroński, H. . (2020). Prawne i ekonomiczne aspekty samorządowego długu publicznego w perspektywie długookresowej. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(45)/2020), 92–108. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.07