Dobra osobiste i inne dobra niematerialne jednostek samorządu terytorialnego

Autor

  • Adam Doliwa Uniwersytet w Białymstoku

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.05

Słowa kluczowe:

gmina, powiat, samorząd województwa, osoba prawna, osobowość publicznoprawna, prawo podmiotowe, dobra osobiste, dobra niematerialne, samodzielność, uznanie w opinii społecznej, nazwa, herb, logotyp, ochrona prawna

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest określony aspekt prawnego upodmiotowienia jednostek samorządu terytorialnego, tj. gmin, powiatów i samorządów województw, według prawa polskiego (Konstytucji RP i ustaw). Wymienione podmioty administracji publicznej są szczególnymi osobami prawnymi, a elementem ich osobowości prawnej, prócz prawa do własnych zadań publicznych i sprawowania terytorialnego (lokalnego albo regionalnego) władztwa publicznego, sącywilnoprawne prawa podmiotowe. W szczególności jednostki samorządu terytorialnego występują w stosunkach cywilnoprawnych jako podmioty praw do dóbr osobistych i innych (majątkowych) dóbr niematerialnych. Celem poniższych rozważań jest przedstawienie konstrukcji praw do dóbr osobistych i innych dóbr niematerialnych jednostek samorządu terytorialnego jako osób prawnych, treści i ochrony poszczególnych tego rodzaju praw podmiotowych oraz wykazanie znaczenia tego aspektu prawnej personifikacji w kontekście samodzielności gmin, powiatów i województw.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barański M., Samorządność i podmiotowość samorządu terytorialnego. Władza i polityka lokalna [w:] idem, S. Kantyka, S. Kubas, M. Kuś, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2007.

Chomka M., Osobowość prawna a osobowość publicznoprawna, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2004, nr 62.

Doliwa A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2010.

Doliwa A., Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012.

Granecki P., Dobra osobiste w prawie polskim – zagadnienie dóbr osobistych osób prawnych,„Przegląd Sądowy” 2002, nr 5.

Jagoda J., Jerominek M., Pojęcie organu w prawie samorządowym [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007.

Koczanowski J., Zakres i środki ochrony dóbr osobistych osób prawnych [w:] Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym. Zagadnienia wybrane, red. J.S. Piątkowski, Wrocław 1986.

Koczanowski J., Ochrona dóbr osobistych osób prawnych, Kraków 1999.

Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2004.

Kubiak-Cyrul A., Dobra osobiste osób prawnych, Kraków 2005.

Kurowska T., Upowszechnienie prawa własności nieruchomości, Katowice 1994.

Łuczak A., Istota tożsamości miasta, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 10.

Matys J., Dobra osobiste osób prawnych i ich niemajątkowa ochrona, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 10.

Panowicz-Lipska J., Majątkowa ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1975.

Poźniak-Niedzielska M., Nazwa osoby prawnej jako przedmiot ochrony prawa cywilnego [w:] Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, red. J. Błeszyński, J. Rajski, Warszawa 1985.

Poźniak-Niedzielska M., Dobra niematerialne przedsiębiorstwa państwowego, Warszawa–Łódź 1990.

Rajca L., Spór o konstrukcję osobowości publicznoprawnej samorządu terytorialnego,„Przegląd Sądowy” 2001, nr 7–8.

Sikora K., Szreniawski P., Nadawanie nazw miejscowościom, „Samorząd Terytorialny” 2006, nr 10. System prawa prywatnego. T. 1. Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007.

Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979.

Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych przysługujących osobom prawnym [w:] Problemy kodyfikacji
prawa cywilnego (studia i rozprawy). Księga pamiątkowa ku czci profesora Zbigniewa Radwańskiego, red. S. Sołtysiński, Poznań 1990.

Świdowska M., Zadośćuczynienie jako środek rekompensaty szkód niemajątkowych w przypadku naruszenia dóbr osobistych osób prawnych [w:] Odpowiedzialność odszkodowawcza, red. J. Jastrzębski, Warszawa 2007.

Woryna K., Herby miejskie w nowym prawie własności przemysłowej, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 7–8.

Woryna K., Nazwa miasta na tle dóbr niematerialnych samorządu, „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 9.

Woryna K., Charakter prawny wybranych dóbr niematerialnych miasta, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 1–2.

Pobrania

Opublikowane

2020-03-23

Jak cytować

Doliwa, A. . (2020). Dobra osobiste i inne dobra niematerialne jednostek samorządu terytorialnego. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(45)/2020), 62–75. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.05