Skwarcow, M. S. „Uchylenie Wyroku sądu odwoławczego Na Skutek Skargi Nadzwyczajnej oskarżyciela Publicznego: Wyrok Sądu Najwyższego Z Dnia 28 Sierpnia 2018 r., III KS 19/18”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(41)/2019, styczeń 2019, s. 91-97, https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5296.