Gruszecki, K. . (2019). Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do realizacji tylko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a nie oczywiście już zrealizowanych: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 listopada 2015 r., II OSK 542/14. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(41)/2019), 43–53. Pobrano z https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5292