(1)
Skwarcow, M. S. Uchylenie Wyroku sądu odwoławczego Na Skutek Skargi Nadzwyczajnej oskarżyciela Publicznego: Wyrok Sądu Najwyższego Z Dnia 28 Sierpnia 2018 r., III KS 19/18. GSP 2019, 91-97.