[1]
Gruszecki, K. 2019. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do realizacji tylko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a nie oczywiście już zrealizowanych: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 listopada 2015 r., II OSK 542/14. Gdańskie Studia Prawnicze. 1(41)/2019 (sty. 2019), 43–53.